Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

DSpace Repository

Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekholm, Emmie
dc.contributor.author Lindoff Ånäs, Ann
dc.contributor.author Moussa, Monica
dc.date.accessioned 2019-06-14T07:28:08Z
dc.date.available 2019-06-14T07:28:08Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28839
dc.description Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. Tidigare forskning och teori talar för att ett centralt läge är det mest optimala för kontorssektorn, då det genererar agglomerationsfördelar. Därför är kontorssektorns betalningsvilja för mark också högst i centrala lägen. På ett icke-centralt läge som Hyllie, skulle företag som är beroende av billiga transporter som tillverkningsindustrin valt att lokalisera sig. Detta då de föredrar närheten till motorvägar över de centrala platserna. Studien är avgränsad till området Hyllie, vilken är lokaliserad i utkanten av Malmö och nära infrastrukturen. Hyllie var också en ödelagd åkermark när de första kontorsföretagens gjorde beslutet om att etablera sig där. Det fanns dock visioner och en framarbetad detaljplan som kommunen skapat tillsammans med marknadens aktörer, där Percy Nilssons engagemang troligen hade en stor inverkan. Därför har kommunen och Percy ingått som respondenter i studien för att även fördjupa författarnas inblick i områdets utveckling. Studien bygger på en kvalitativ ansats där empirisk data har insamlats genom både ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer med ett urval av anställda inom banksektorn. De banker som ingår i studiens urval är Nordea, Sparbanken Syd och Swedbank. Det valda teoretiska materialet har byggt grunden för intervjufrågor och även för analysen. Resultaten av studien visar på att de främsta faktorerna bakom lokaliseringsbeslutet i Hyllie var att platsen ansågs vara strategisk, erbjöd en bra kollektivtrafik samt gav tillgång till de människorna som skulle röra sig i området på grund av bland annat Emporia och arenan. en_US
dc.description.abstract This study explores the underlying factors that affect location decisions when the office sector chooses to establish outside the city center. We analyze how companies are reasoning and the factors that influence their decisions. Previous research and theory suggest businesses in the office sector prefer central location, as they generate agglomeration advantages. Therefore, the office sector’s willingness to pay for land is highest at central locations. At a non-central location like Hyllie, should companies which rely on cheap transports of goods such as the manufacturing industry choose to locate. This because of that they prefer nearness to motorways over central locations. The essay focuses on the area Hyllie, which is located outside of Malmoe and close to the infrastructure. Hyllie was also a loamy field when the first office companies made the decision to establish there. However, there were visions and a zoning plan that were prepared by the municipality along with the market actors, where Percy Nilsson's involvement probably also had a great impact. Therefore, the municipality and Percy have been included as respondents in this study to deepen the authors' insight into the development of the area. The essay is based on a qualitative approach where the empirical data has been collected through both unstructured- and semi-structured interviews with a selection of employees in the banking sector. The banks that are included in the study's selection are Nordea, Sparbanken Syd and Swedbank. The selected theoretical material has been the basis for the interview-questions and also for the analysis. The result of the study shows that the main factors behind the location decision in Hyllie are that the place is perceived as a strategic location, offers a good public transport service and provides access to people who are in the area because of Emporia and the arena for instance. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Lokaliseringsbeslut en_US
dc.subject Kluster en_US
dc.subject Agglomerationsekonomier en_US
dc.subject Bid-rent teorin en_US
dc.subject Banksektorn en_US
dc.subject Location decisions en_US
dc.subject Clusters en_US
dc.subject Agglomeration economies en_US
dc.subject Bid-rent theory en_US
dc.subject Banking sector en_US
dc.title Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie en_US
dc.title.alternative From city to loamy field - A qualitative research of the office sector’s decision of location in Hyllie en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Andersson, Magnus
dc.contributor.supervisor Karpestam, Peter
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Fastighetsföretagande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics