Konstens avtryck i stadsomvandlingen

DSpace Repository

Konstens avtryck i stadsomvandlingen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindén, Olof
dc.date.accessioned 2019-06-20T11:37:38Z
dc.date.available 2019-06-20T11:37:38Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29021
dc.description Arbetets syfte är att förtydliga konstens närvaro i planeringen av den byggda miljön och hur samspelet har blivit viktigare i stadsutvecklingsprocesser och hur det kan påverka människors involvering och engagemang. Hur ser läget ut i dagens planerings- och stadsbyggnadsprocesser där konsten har varit involverad i utformningen av stadsrum och offentliga miljöer? Teorireflektioner görs utifrån litteratur som uppmärksammar hur stadsutvecklingsprocesser sett ut och resultaten de lett till, historiskt sett. Jag vill genom arbetet betona vikten av att konsten får ta plats i dagens stadsutveckling men samtidigt beskriva vad som fortfarande saknas i processen utöver direktiv och ambitioner. Fyra fallstudier av projekt undersöks och jämförs utifrån Hajer och Reijndorps (2001, s.11) begrepp public domain som även ligger till grund för teorin jag stöttar mig på och det jag eftersöker i mina fallstudier. Summeringen av de olika projektens likheter och skillnader görs för att skapa en tydligare bild av konstens syfte i byggd miljö och sociala sammanhang. Intervjusamtal med personer varav några är involverade i fallstudierna och konstnärer aktiva i liknande projekt har genomförts för att bredda bilden av deras arbetsprocess. Genom konstens involvering uppdagas även involvering i stadsutveckling där människors åsikter genom deltagande får hamna i centrum, därmed närmandes sig ett public domain. Involvering av konst i utformningen av den byggda miljön är ytterst relevant när vi bygger mycket, men i brist på tid och tålamod väljs det ofta genvägar. Konstnärers arbete för en hållbar byggd miljö är inte en vanlig genväg, men genom undersökning av området kan bevis hittas för att det kan göra skillnad. Den byggda miljön är en del av vår livsmiljö och behöver värnas om. Konstnärers involvering är inte den ultimata lösningen, det är ett sätt att komma en bit på vägen mot en hållbar livsmiljö för många generationer att känna tillhörighet till. en_US
dc.description.abstract The purpose of the work is to clarify the art's presence in the planning of the built environment and how the interaction has become more important in urban development processes today. How does the situation look in today's planning and urban construction processes, where art has been involved in the design of urban spaces and public spaces? Theory reflections made are based on literature that clarifies how urban development processes have been historically. Through the work, I want to emphasize the importance of art having to take place in urban development nowadays but at the same time describe what is still lacking in the process in addition to directives and good intentions. Four case studies of projects were investigated and compared based on Hajer and Reijndorp's (2001, s.11) concept public domain, which also forms the basis of the theory I support and what I seek in my case studies. The summary of the different projects' similarities and differences is made to create a clearer picture of the purpose of art in the built environment and social context. Interviews with people involved in some of the case studies and artists active in similar projects were carried out to expand the image of their work process. Through the involvement of art’s involvement in urban development it’s also discovered that people's opinions through participation may end up in the center, thereby approaching public domain. Involvement of art in the design of the built environment is extremely relevant when we build a lot, but in the absence of time and patience, shortcuts are often chosen. Artists' work for a sustainable built environment is not a common shortcut, but by studying the field of work, art can be found to have the power to make a difference. The built environment is part of our living environment and needs to be protected. The involvement of artists is not the ultimate solution, it is a way to get a bit closer to a sustainable living environment for many generations to come. en_US
dc.format.extent 78 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Arkitektur en_US
dc.subject Konst en_US
dc.subject Stadsutveckling en_US
dc.subject Public Domain en_US
dc.title Konstens avtryck i stadsomvandlingen en_US
dc.title.alternative The imprint of art in the urban transformation en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Alwall, Jonas
dc.contributor.supervisor Ingman, Sissi
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Arkitektur, visualisering och kommunikation
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics