Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning

DSpace Repository

Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning
Author Tollgert Bengtsson, Eddie
Date 2019
Swedish abstract
Det här examensarbetet har ämnat undersöka hur tre olika svensklärare väljer sina texter och hur utformningen av undervisningen med texterna görs. Syftet har också varit att undersöka vilka möjligheter och hinder lärarna uppfattar med texterna kopplat till läsförståelse. Jag har använt mig av det sociokulturella perspektivet, Applebees läroplansstrukturer vid textval och läsförståelseforskning för att analysera resultatet. För att få fram materialet valde jag att göra tre stycken halvstrukturerade intervjuer med lärare med olika lång yrkesverksamhet på tre olika skolor. Det resultat som framkommit från de olika lärarna har varit relativt samstämmigt. De menar att textvalen görs utifrån elevernas tidigare erfarenheter för att öka deras intressen men samtidigt ska de olika textvalen länkas samman med varandra. Av resultatet framkommer det också att textsamtalen är ständigt närvarande i undervisningen. Slutligen pekar lärarna på att det finns ett antal faktorer som påverkar förståelsen av texterna. Det är följande: ord och begrepp, orsak- och verkanssamband, textstruktur, motivation och bakgrundskunskaper.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Svenskämnet
Gymnasieskolan
Textval
Läsförståelse
Ord och begrepp
Orsak- och verkanssamband
Textstruktur
Motivation
Bakgrundskunskaper
Textsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/29039 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics