Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

DSpace Repository

Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia
Author Indal, Emma ; Mavéus, Ellinor
Date 2019
English abstract
Five to eight percent of Sweden's population is diagnosed with dyslexia and almost twenty-five percent experience reading and writing difficulties. Ninety-four percent of Sweden's population uses the internet in all areas of life, from education and work to reading newspapers and gathering information from encyclopedias. From previous research, it is known that web accessibility is a problem for people with dyslexia, but not enough people take action. The world goes from analog to digital in today's digitalization, therefore it is important to make the digital content available and accessible for all kinds of people, regardless of disability or not. This study aims to get a deeper understanding, through a questionnaire, of how people with dyslexia and/or reading and writing disabilities experience the accessibility on websites today. The study identifies what obstacles these people face when they try to access information on websites and how the identified and analyzed obstacles could be used to create an easy-to-use-and-implement toolbar to help people overcome these obstacles.. To validate if the toolbar could be used on websites to customize how the information is displayed and thereby access the information easier, a usability test was conducted. When the user is included early in the process, it is possible to improve the prototype before it is released live and available for developers to implement on their websites. The usability test was conducted through a Think Aloud protocol and aimed to connect the end-users thoughts with their behavior while using the component. The result of the study shows that the majority of the participants do not think that many websites today are adapted for people with dyslexia and think websites should offer the ability to customize how the content is displayed on web pages without having to use browser extensions. The result also shows that the easy-to-use-and-implement toolbar includes functionality that will decrease these obstacles for people with dyslexia. You can also see that the previous research on colors, font style, font size, and line spacing is four of six categories the participants in this study see, as the biggest obstacles when they try to access information on websites today. What they also experienced was that the toolbar should include more choices within these categories to customize the toolbar for the individual person instead of a large group of people, which also is one of the suggestions for future research.
Swedish abstract
Fem till åtta procent av Sveriges befolkning är diagnostiserade med dyslexi och nästan tjugofem procent har läs- och skrivsvårigheter. Nittiofyra procent av Sveriges befolkning använder internet inom alla områden i vardagen, allt från utbildning och arbete till att läsa nyhetstidningar och söka information i uppslagsverk. Från tidigare forskning är det känt att kunskap om att tillgänglighet på webben är ett problem för personer med dyslexi, men inte tillräckligt många människor tar ansvar för att det ska förändras. Vår värld går från analog till digital i dagens digitalisering, därför är det viktigt att göra digitalt innehåll tillgängligt för alla typer av människor, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Denna studie syftar till att få en djupare förståelse, genom ett frågeformulär, angående hur människor med dyslexi och/eller läs och skrivsvårigheter upplever tillgängligheten på webben idag. Studien identifierar vilka hinder dessa människor står inför när de försöker få ta del av information på webben och analyserar hur de identifierade och analyserade hindren kan användas för att skapa en ”easy-to-use-and-implement” verktygslåda. För att validera om verktygslådan hade kunnat användas på webbplatser för att anpassa hur informationen visas och därmed öka tillgängligheten, genomfördes ett användbarhetstest. När användaren inkluderas tidigt i processen är det möjligt att förbättra prototypen innan den släpps live och görs tillgänglig för utvecklare. Användbarhetstestet genomfördes i form av ett Think Aloud protocol och syftade till att koppla samman både slutanvändarens tankar med beteendet under tiden verktygslådan användes. Resultatet av studien visar att majoriteten av deltagarna inte tycker att speciellt många webbplatser idag är anpassade för personer med dyslexi. De tycker också att webbplatser borde erbjuda möjlighet att anpassa hur innehållet visas på webbsidor utan att behöva använda webbläsartillägg. Resultatet visar på att prototypen innehåller funktionalitet som minskar dessa hinder för personer med dyslexi. Man kan också se att den tidigare forskning av färger, teckensnitt, textstorlek och radavstånd är fyra av sex kategorier som deltagarna i denna studien anger som de största hindren när man försöker ta del av information på webbplatser idag. Vad deltagarna också upplevde, var att verktygsfältet hade kunnat innehålla fler val inom de utvalda kategorierna för att anpassa verktygsfältet för den enskilda personen istället för en stor grupp människor. Det är också ett av förslagen för framtida forskning.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Web Accessibility
Dyslexia
Readability
Digitalization
Handle http://hdl.handle.net/2043/29188 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics