Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

DSpace Repository

Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet
Author Lindell, Nina ; Tholander, Emelie
Date 2019
English abstract
Background: Today, HIV is considered a chronic disease, which for the person living with it means lifelong drug treatment. Current drug treatment involves a small risk of transmitting the infection if treatment is well-tuned. Despite this, HIV is a taboo subject, and stigmatization against those affected is common. Aim: The aim was to investigate how individuals living with HIV experience stigmatization in their daily life. Method: The method was a literature search with a qualitative approach. The studies used where from the databases PubMed, CINAHL and PsycInfo. The quality of the studies was evaluated through a qualitatively review. The final studies were then analysed through a content analysis. Results: Three themes were identified from the studies. The first theme was “Living with a secret”, where the problem of disclosure of their diagnosis emerged. The second theme was “Treatment in the healthcare sector”, in which individuals with HIV described their experience of trust and conduct within the health care system. The third theme was “Relationships”, which highlighted the various relationships occurring in daily life. Conclusion: Throughout the studies, stigmatization in daily life was experiences by individuals living with HIV. Maintaining control over their diagnosis and how and when this was revealed was of the utmost importance. Shame and guilt over the diagnosis affected individuals negatively, creating a self-stigma related to their own preconceived opinions. Individuals living with HIV had frequently experienced stigmatization in the healthcare system, which created a lack of trust and confidence in healthcare professionals. In order to avoid stigmatization in different contexts, there is a clear need for improved knowledge both at the community level and within the health care sector.
Swedish abstract
Bakgrund: HIV räknas idag som en kronisk sjukdom, som för personen som lever med det innebär en livslång läkemedelsbehandling. Dagens läkemedelsbehandling innebär en liten risk att föra smittan vidare om den är välinställd. Trots detta är HIV ett tabubelagt ämne, där stigmatisering mot dessa personer förekommer i deras dagliga liv. Syfte: Syftet var att undersöka hur personer som lever med HIV upplever stigmatisering i sitt dagliga liv. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studierna som användes är hämtade ifrån databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. Utifrån litteratursökningen valdes artiklar ut som sedan kvalitetsgranskades. De studier som gick igenom granskningen analyserades genom innehållsanalys. Resultat: Tre teman identifierades i studierna. Det första temat var Leva med en hemlighet, där problematiken angående avslöjande av sin diagnos framgick. Det andra temat var Bemötande inom sjukvården, där det framgick hur personer med HIV beskrev sin upplevelse av tillit och bemötande i sjukvården. Det tredje temat var Relationer, som tar upp de olika relationer som man har i ett dagligt liv. Konklusion: Stigmatisering i det dagliga livet är något som genomgående i studierna upplevdes av personer som lever med HIV. Att bibehålla kontroll över sin diagnos och hur och när denna ska avslöjas var av största vikt. Skammen och skulden över diagnosen påverkade personerna som lever med HIV negativt då det skapades ett självstigma relaterat till deras egna förutfattade meningar. Personer som lever med HIV hade frekvent upplevt stigmatisering inom hälso- och sjukvård vilket skapade brist på tillit och förtroende till sjukvårdspersonal. För att undvika stigmatisering i olika kontexter finns det ett tydligt behov av kunskapsutveckling både på samhällsnivå och inom hälso- och sjukvård.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dagligt liv
Litteraturstudie
Patienter
Personer som lever med HIV
Stigma
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/29494 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics