Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

DSpace Repository

Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindell, Nina
dc.contributor.author Tholander, Emelie
dc.date.accessioned 2019-07-15T12:02:40Z
dc.date.available 2019-07-15T12:02:40Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29494
dc.description Bakgrund: HIV räknas idag som en kronisk sjukdom, som för personen som lever med det innebär en livslång läkemedelsbehandling. Dagens läkemedelsbehandling innebär en liten risk att föra smittan vidare om den är välinställd. Trots detta är HIV ett tabubelagt ämne, där stigmatisering mot dessa personer förekommer i deras dagliga liv. Syfte: Syftet var att undersöka hur personer som lever med HIV upplever stigmatisering i sitt dagliga liv. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studierna som användes är hämtade ifrån databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. Utifrån litteratursökningen valdes artiklar ut som sedan kvalitetsgranskades. De studier som gick igenom granskningen analyserades genom innehållsanalys. Resultat: Tre teman identifierades i studierna. Det första temat var Leva med en hemlighet, där problematiken angående avslöjande av sin diagnos framgick. Det andra temat var Bemötande inom sjukvården, där det framgick hur personer med HIV beskrev sin upplevelse av tillit och bemötande i sjukvården. Det tredje temat var Relationer, som tar upp de olika relationer som man har i ett dagligt liv. Konklusion: Stigmatisering i det dagliga livet är något som genomgående i studierna upplevdes av personer som lever med HIV. Att bibehålla kontroll över sin diagnos och hur och när denna ska avslöjas var av största vikt. Skammen och skulden över diagnosen påverkade personerna som lever med HIV negativt då det skapades ett självstigma relaterat till deras egna förutfattade meningar. Personer som lever med HIV hade frekvent upplevt stigmatisering inom hälso- och sjukvård vilket skapade brist på tillit och förtroende till sjukvårdspersonal. För att undvika stigmatisering i olika kontexter finns det ett tydligt behov av kunskapsutveckling både på samhällsnivå och inom hälso- och sjukvård. en_US
dc.description.abstract Background: Today, HIV is considered a chronic disease, which for the person living with it means lifelong drug treatment. Current drug treatment involves a small risk of transmitting the infection if treatment is well-tuned. Despite this, HIV is a taboo subject, and stigmatization against those affected is common. Aim: The aim was to investigate how individuals living with HIV experience stigmatization in their daily life. Method: The method was a literature search with a qualitative approach. The studies used where from the databases PubMed, CINAHL and PsycInfo. The quality of the studies was evaluated through a qualitatively review. The final studies were then analysed through a content analysis. Results: Three themes were identified from the studies. The first theme was “Living with a secret”, where the problem of disclosure of their diagnosis emerged. The second theme was “Treatment in the healthcare sector”, in which individuals with HIV described their experience of trust and conduct within the health care system. The third theme was “Relationships”, which highlighted the various relationships occurring in daily life. Conclusion: Throughout the studies, stigmatization in daily life was experiences by individuals living with HIV. Maintaining control over their diagnosis and how and when this was revealed was of the utmost importance. Shame and guilt over the diagnosis affected individuals negatively, creating a self-stigma related to their own preconceived opinions. Individuals living with HIV had frequently experienced stigmatization in the healthcare system, which created a lack of trust and confidence in healthcare professionals. In order to avoid stigmatization in different contexts, there is a clear need for improved knowledge both at the community level and within the health care sector. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Dagligt liv en_US
dc.subject Litteraturstudie en_US
dc.subject Patienter en_US
dc.subject Personer som lever med HIV en_US
dc.subject Stigma en_US
dc.subject Upplevelser en_US
dc.title Att leva med HIV - upplevelser av stigmatisering i det dagliga livet en_US
dc.title.alternative To live with HIV. Experience of stigmatization in the daily life - a literature review. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Isma, Gabriella
dc.contributor.supervisor Persson, Karin
mahlocal.xprt.faculty2019 HS en_US
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics