"Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker

DSpace Repository

"Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker
Author Järpvall, Anna
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i ungdomsböckerna Jag, En (David Levithan 2013) och Gilla ”Hata horan!” (Johanna Nilsson 2012). Problemformuleringen och dess relevans har en stark koppling till skolans värdegrund, således undersöker jag även hur dessa texter skulle kunna ligga till grund för ett värdegrundsarbete utifrån just genus och sexualitet. I min uppsats utgår jag från nyss nämnda begrepp som sociala, och kulturella, konstruktioner. För att synliggöra genus använder jag mig utav Maria Nikolajevas motsatsschema över vad som anses vara stereotypt manligt och kvinnligt och jag antar även ett queerteoretiskt förhållningssätt där jag tittar på hur genus och sexualitet skapas i förhållande till heteronormen. I båda böcker finns könsstereotypa karaktärer och man kan se kopplingar mellan genus och makt i båda böcker, dock främst i Gilla ”Hata horan!”. Jag, En erbjuder, trots vissa normativa karaktärer och strukturer, många identifikationspositioner för läsaren och frångår till stor del heteronormen. Båda böcker har didaktisk potential när det kommer till att koppla läsningen till skolans värdegrund rörande genus, sexualitet och könsroller, dock med olika ingångar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
normer
queer
sexualitet
textanalys
ungdomslitteratur
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/29658 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics