Miljö- och hållbarhetsutbildning

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Miljö- och hållbarhetsutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, review peer-reviewed scientific
Title Miljö- och hållbarhetsutbildning
Author Nordén, Birgitta ; Sund, Louise ; Sund, Per
Date 2018
Swedish abstract
Det här temanumret handlar om teoretisk och empirisk forskning som rör miljö- och hållbarhetsfrågor. Syftet med tidskriftens ”call for papers” som gick ut hösten 2016 var att belysa och visa på den mångfald av riktningar som utvecklas för att möta vår tids utmaningar. En ekologisk hållbar utveckling ses inte separat utan som intimt sammanlänkad med frågor om social rätt-visa, global resursfördelning inom och mellan generationer och hur vi lever tillsammans med andra varelser. Etiska och moraliska ställnings taganden är därför en väsentlig del av hållbar utveckling. I flera vetenskapliga, politiska och mediala sammanhang uppmärk sammas de allvarliga hot som världen står inför (Bonnett, 2013; Leach, Raworth & Rockström, 2013; Stables, 2013). Det brukar då framhållas att alla har ett ansvar att motverka dessa men att skolan och utbildning har ett alldeles sär-skilt ansvar. Det kan inom utbildning beskrivas som ett ansvar att utveckla en pedagogisk verksamhet som skapar en medvetenhet och en erfarenhet hos elever som bidrar till att de kan göra kunskapsbaserade och moraliska ställnings taganden i olika globala utvecklingsfrågor.Varje forskningsfält har sina begrepp som definierar och ringar in dess intresse områden. I de artiklar som ingår i temanumret kan några sådana begrepp urskiljas: hållbar utveckling, hållbarhet, utbildning för hållbar utveck-ling samt miljö- och hållbarhetsutbildningsforskning. Dessa begrepp intro-duceras och diskuteras nedan. En kort exposé av framväxten av forsknings fältet och forskarnätverk nationellt ges även.
Link https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1755/1576 .Icon
Publisher SWERA
Host/Issue Pedagogisk Forskning i Sverige;3-4
Volume 23
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject teoretisk och empirisk forskning
miljö- och hållbarhetsfrågor
olika pedagogiska ansatser
synliggör
synliggör global hållbarhet
globala hållbarhetsfrågor
global komplexitet
hållbarhetsfrågors komplexitet
pluralism
Miljö- och hållbarhetsutbildning
Miljöutbildning
undervisning
didaktik
globalt lärande
svensk forskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30672 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics