Early Alert : en studie om förstaårsstudenters bristande studieresultat

DSpace Repository

Early Alert : en studie om förstaårsstudenters bristande studieresultat

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Early Alert : en studie om förstaårsstudenters bristande studieresultat
Author Davidsson, Eva ; Andersson, Niclas ; Gorna, Dorota
Research Centre Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie grundar sig på det återkommande arbetet med Early Alert vid Malmö universitet. Syftet med Early Alert är att skapa större förståelse för orsakerna bakom bristande studieresultat hos förstaårsstudenter och därefter ta fram förslag till insatser som kan utgöra stöd till studenterna att fortsätta sina studier och fullfölja sin utbildning. Undersökningen pågick mellan december 2018 och januari 2019 och urvalet fokuserade förstaårsstudenter utan rapporterade resultat tio veckor in i studierna vid samtliga fem fakulteter vid lärosätet. Totalt identifierades 548 studenter och 271 tackade ja till att delta i en intervju. Den sammantagna bilden av studien visar i likhet med tidigare Early Alert-undersökningar att det är en kombination av privata och utbildningsrelaterade orsaker som påverkar förstaårsstudenters studieresultat. En majoritet av respondenterna uppger att anledningarna till deras bristande studieresultat i hög grad är faktorer som kan relateras till en svag akademisk eller social integration. När det gäller akademisk integration kan vi se upplevda svårigheter med att använda tillgängliga systemstöd såsom exempelvis Canvas. Andra svar belyser studenters svårigheter med att se karriärvägar efter studierna. Vidare kan respondenternas svar relateras till svårigheter med akademiskt skrivande och studieteknik. Språkstöd och stöd för skrivande finns tillgängligt för studenter och kontakten förmedlades vid intervjun. En viktig fråga blir hur det blir tydligt för ännu fler studenter att det finns stödfunktioner tillgängliga för dem? När det gäller social integration kan det relaterad till begreppet känsla av tillhörighet som visat sig vara en viktig faktor för studie¬fram¬gång. Denna faktor kommer till uttryck på olika i både positiva och negativa upplevelser relaterat till psykosocial studiemiljö. Några uttrycker att stödet från kurskamrater och lärare har varit avgörande för att lyckas med sina studier. Resultaten är i linje med tidigare studier som visar att en upplevelse av stöd från kurskamrater, lärare och fakulteten ökar motivationen och minskar risken för avhopp.
Conference
Lärarlärdom (15 Augusti 2019 : Karlskrona)
Language swe (iso)
Subject student success
first year students
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30816 Permalink to this page
Link https://www.bth.se/lararlardom-2019/... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics