”Äntligen blir vårt arbete mer betydelsefullt och förskolan kan bli accepterad som en skolform” Förskollärares tolkning av undervisningsbegreppet

DSpace Repository

”Äntligen blir vårt arbete mer betydelsefullt och förskolan kan bli accepterad som en skolform” Förskollärares tolkning av undervisningsbegreppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Äntligen blir vårt arbete mer betydelsefullt och förskolan kan bli accepterad som en skolform” Förskollärares tolkning av undervisningsbegreppet
Author Nilsson, Titti ; Sjöholm, Emma
Date 2020
English abstract
The purpose of our study is to investigate how preschool teachers perceive the concept of teaching. We want to illustrate how the concept of teaching is interpreted by preschool teachers in the business and whether the concept has been given a different meaning after the implementation of the new curriculum in 2018 was introduced.Through a qualitative interview study, twelve preschool teachers from two different preschools were interviewed. The preschools are located in two different municipalities. One municipality has been actively working on the implementation of the teaching concept in a FoU-program called Undif, while the other has created its own expectations and interpretations of the concept. As theoretical starting points, we use didactic competence, didactic modeling and didactic multilingualism. To understand the preschool teachers' answers, the phenomenographic perspective is used, which provides a variation between people's different experiences and perceptions. The result of the study is that the concept of teaching is still associated with the school, the word teaching is "schooled". However, many positive thoughts about the concept of teaching become a central part of the preschool curriculum. The results of the study show that there is uncertainty about what the concept of teaching means, there is a big difference between the view on the requirements in different preschools and a big difference in the conditions that exist. Similarities were found regarding status in preschool, the importance of play, learning and that in preschool it is taught on the basis of preschool where care, play and development form a whole.
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet undervisning. Vi vill belysa hur begreppet undervisning tolkas av förskollärare i verksamheten och om begreppet har fått en annan innebörd efter implementering av den nya läroplanen 2018 infördes. Genom en kvalitativ intervjustudie har tolv förskollärare från två olika förskolor intervjuats. Förskolorna ligger i två olika kommuner. Den ena kommunen har arbetat aktivt med implementering av undervisningsbegreppet i ett FoU-program vid namn Undif medan den andra mer har skapat sig egna förväntningar och tolkningar av begreppet. Som teoretiska utgångspunkter använder vi didaktisk kompetens, didaktisk modellering och didaktisk flerstämmighet. För att förstå förskollärarnas svar används det fenomenografiska perspektivet som ger en variation mellan människors olika erfarenheter och uppfattningar. Resultatet av studien är att undervisningsbegrepp fortfarande förknippas med skolan, ordet undervisning är “skolifierat”. Dock syns många positiva tankar kring att begreppet undervisning blivit en central del i läroplanen för förskolan. Resultatet av studien visar att det finns en osäkerhet kring vad begreppet undervisning innebär, det är en stor skillnad mellan synen kring kravställningar i olika förskolor samt en stor skillnad i vilka förutsättningar som finns. Likheter syntes kring status i förskolan, lekens betydelse, lärande samt att i förskolan undervisas det utifrån förskolans grund där omsorg, lek och utveckling bildar en helhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject didaktik
fenomenografi
förskollärare
förutsättningar
krav
lek
lärande
status
undervisning
undervisningsbegreppet
Handle http://hdl.handle.net/2043/31160 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics