KOMMUNIKATION PÅ ÖPPENVÅRDSAPOTEK

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

KOMMUNIKATION PÅ ÖPPENVÅRDSAPOTEK

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sheikh Sliman, Khadija
dc.date.accessioned 2020-02-14T13:31:31Z
dc.date.available 2020-02-14T13:31:31Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/31179
dc.description Bakgrund: arabiska är Sveriges näst största modersmål och det talas av mer än 200 000 personer; många av dem har invandrat till Sverige under de senaste åren och har begränsade kunskaper i svenska. Kommunikationen är väsentligt i hälso- och sjukvård för att undvika missförstånd som kan leda allvarliga konsekvenser. Vårdpersonal är skyldiga att ge personanpassad information men hur kan de hantera situationen med närvaron av språkbarriären? Syftet av detta arbete är att undersöka kommunikation mellan icke arabisktalande farmaceuter och kunder med begränsade kunskaper i svenska på apotek vid expedition. Metod: Två enkäter togs fram; kundenkät (på arabiska) och farmaceutenkät. Enkäterna delades ut till 180 arabisktalande kunder med begränsade kunskaper i svenska respektive 30 icke arabisktalande farmaceuter. Resultatet bearbetades i Excel. Resultat: Ungefär två tredjedelar av deltagare förstår instruktionerna vid expedition delvis. 50 % av kunderna svarade att farmaceuterna hjälper dem genom att prata långsamt och använda kroppsspråket men de flesta farmaceuter (59 %) svarade att de ber kunden att ringa någon som kan svenska. Om farmaceuterna pratar långsamt och förklarar på ett enkelt språk skulle hjälpa, tyckte kunderna. Farmaceuterna tycker att kunderna borde ha med sig en anhörig som kan svenska för hjälpa dem med översättningen. Diskussion: Farmaceuternas- och kundernas svar skiljer sig vad gäller hur farmaceuterna brukar hjälpa kunderna. Många kunder och farmaceuter tyckte att det borde vara bra att använda doseringsanvisningar på arabiska men den används inte mycket. Slutsats: De flesta kunderna är nöjda men kommunikationen på apotek kan förbättras med hjälp av kundernas- och farmaceuternas förslag. Nyckelord: Öppenvårdsapotek en_US
dc.description.abstract Background: Arabic is Sweden's second largest mother tongue and it is spoken by more than 200,000 people; many of them have immigrated to Sweden in recent years and have limited knowledge of Swedish. Communication is essential in health and medical care to avoid misunderstandings that can lead to serious consequences. Healthcare professionals are obliged to provide personalized information, but how can they handle the situation with the presence of the language barrier? The purpose of this work is to investigate communication between non-Arabic pharmacists and customers with limited knowledge of Swedish at pharmacies at expedition. Method: Two surveys were developed; a customer survey (in Arabic) and a pharmacist survey. The questionnaires were distributed to 180 Arabic-speaking customers with limited knowledge of Swedish and 30 non-Arabic speaking pharmacists, respectively. The result was processed in Excel. Result: About two-thirds of participants partially understand the instructions on expedition. 50% of the customers answered that pharmacists help them by talking slowly and using the body language, but most pharmacists (59%) responded that they ask the customer to call someone who can speak Swedish. The customers thought that it would help if the pharmacists talked slowly and explained the instructions using a simple language. The pharmacists thought that the customers should bring along a relative who can speak Swedish to help them with the translation. Discussion: Pharmaceutical and customer responses differ in terms of how pharmacists usually help customers. Many customers and pharmacists thought it should be good to use dosing instructions in Arabic but it is not widely used. Conclusion: Most customers are satisfied, but communication at pharmacies can be improved with the help of customer and pharmacists' proposals. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Öppenvårdsapotek en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject språkbarriär en_US
dc.subject arabiska en_US
dc.title KOMMUNIKATION PÅ ÖPPENVÅRDSAPOTEK en_US
dc.title.alternative COMMUNICATION IN COMMUNITY PHARMACIES en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Eriksson, Tommy
dc.contributor.supervisor Westerlund, Tommy
mahlocal.xprt.program Receptarieprogrammet en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics