Fokus, speed och performance...

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fokus, speed och performance...
Author Karlsson, Tina ; Nicolaidis, Marco
Date 2005
English abstract
Det pågår en förändring av personalfunktionen på flera företag i Sverige. Detta innebär att mer personalansvar förläggs på mellanchefer, som är aktiva i produktionen. Då personalavdelning-en inte längre fyller en avgörande funktion blir det bättre och billigare för företagen att använ-da sig av externa leverantörer på dessa poster. Det primära syftet med denna uppsats är att analysera för- och nackdelar med outsourcing av HR-avdelningen. Det sekundära syftet är att definiera dessa med hjälp av två större tjänsteföretag. Ett företag är en bank och det andra fö-retaget är en dagstidning. Med hjälp av kvalitativ metod, semistrukturerande intervjuer som har gjorts på de båda företagen har en VD, en personalchef och en mellanchef intervjuats. Dessutom finns i empirin en debattdiskussion om outsourcing av HR-avdelningen. Vi menar att istället för att stirra sig blind på de för- och nackdelar som finns, är det lämpliga-re att se till de konsekvenser ett så kallat outsourcingbeslut lägger grunden för. I resultatet av vår uppsats kom vi fram till i jämförandet av för- och nackdelar med outsourcing att det finns två sidor av samma mynt. Med detta menar vi att vissa fördelar kan överväga nackdelarna och viseverse, beroende på den rådande situationen.
Swedish abstract
Uppsatsen syfte är att analysera de för- och nackdelar som finns i en outsourcingprocess av en personalavdelningsfunktion. Efter att ha läst i tidningen Personal och ledarskap(2004 nr 3) ”att det pågår en förändring av personalfunktionen på flera företag i Sverige”, och att outsour-cing av personalfunktioner är ett ämne som är på tapeten nu, blev vi intresserade av att titta närmare på detta. Vi hade några grundläggande antaganden som vi ville få svar på. Några av dessa var att företag ”slänger ut barnet med badvattnet” vid en outsourcing eller, är personal-arbete en del av kärnverksamheten? För att få förståelse för dessa antaganden hämtade vi fakta från olika teorier. Dessa teorier handlade om outsourcing, organisationsstrukturer, företagskul-tur, Human Resource Management (HRM) och teorier om beslutsfattande. Vi intervjuade två större tjänsteföretag, en bank och en dagstidning för att pröva våra teorier i praktiken. För att angripa frågeställningen använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och intervjuade en VD, en personalchef och en mellanchef i respektive organisation för att se hur dessa personer såg på outsourcing av deras befintliga personalavdelning. Det sammantagna intrycket vi fick var att beroende på var i organisationen hierarkiskt personerna vi intervjuade befann sig, desto större skillnad var synen och användningen av personalavdelningen. Vi kom fram till att VD: n hade ett kostnadsperspektiv, personalcheferna såg det ur ett koncernidentitetsperspektiv och mellancheferna såg det utifrån ett kompetensbehov. Vidare kom vi fram till att i en outsourcingprocess bör företagen vara medvetna om att det finns två sidor av samma mynt vilket vi ansåg framkom tydligt när vi jämför för- och nackde-larna med outsourcing. Detta innebar att vissa fördelar i vissa situationer kan bli nackdelar och viceversa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Outsourcing
HRM
HR
HR-avdelning
personalavdelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics