Att främja läsning i ämnet samhällskunskap - en fallstudie om lärares inställning till läsning i ett läsprojekt

DSpace Repository

Att främja läsning i ämnet samhällskunskap - en fallstudie om lärares inställning till läsning i ett läsprojekt

Details

Files for download
Icon
Att främja läsning
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att främja läsning i ämnet samhällskunskap - en fallstudie om lärares inställning till läsning i ett läsprojekt
Author Bruhn, Linda
Date 2019
Swedish abstract
Min studie är en verksamhetsinitierad fallstudie på uppdrag av en gymnasieskola i södra Sverige och som vill utvärdera ett pågående läsprojekt. Den tillsatta läsgruppen på skolan, som håller i läsprojektet, anser att allt för många lärare idag inte läser med sina elever i den dagliga undervisningen. Detta trots att alla vet hur viktigt det är att läsa. Ansvaret kan tyckas ligga på samhället, men framför allt är det skolans och lärarens uppdrag att utbilda våra elever till läsare. Det gäller alla lärare, inte bara de som undervisar i ämnen som svenska och engelska. Det är lika viktigt, om än viktigare att eleverna läser olika texter, litteratur och genrer i andra ämnen, för att kunna förstå det samhälle vi lever i. Forskning visar på att det ger stora vinster att läsa med eleverna varje dag, både för elevens utveckling av sin språkliga förmåga, sin läsförmåga, sin empatiska förmåga och sina kunskaper inom olika ämnen. Fallstudien genomförs inom ramen för det läsprojekt som gymnasieskolan arbetar med och utgår ifrån läsning i ämnet samhällskunskap på det samhällsvetenskapliga programmet. Följande frågeställningar presenteras, bearbetas och besvaras: ”Hur är lärares inställning till att läsa litteratur med sina elever i ämnet samhällskunskap?” och ”Vilka svårigheter framkommer vid implementeringen av läsning i samhällskunskap?” Resultatet av den empiri som framkom efter fallstudien visar på att lärarna anser att det ligger i sitt uppdrag att utbilda sina elever till läsare och alla lärarna är positiva till att läsa med sina elever inom ämnet samhällskunskap. Svårigheten de möter och som begränsar läsningen är framför allt två faktorer: tid och innehållet i de kurser de undervisar i. Faktorer som ligger utom lärarens kontroll med tanke på arbetsgivarnas allt högre krav på fler undervisningstimmar, och innehållet i kurserna. Dock kvarstår faktum att fler lärare borde läsa mer med sina elever och läsningen bör få en större plats i undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bibliotek, gymnasieskola, implementering, litteratur, lärare, läsning, läsförmåga, samhälle, samhällskunskap, skola, språk, styrdokument, undervisning, utveckling.L
Handle http://hdl.handle.net/2043/31233 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics