Kooperativt lärande i matematikundervisning i grundskolan

DSpace Repository

Kooperativt lärande i matematikundervisning i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande i matematikundervisning i grundskolan
Author Andersson, Timmie Nils
Date 2020
Swedish abstract
Översikten samlar information från 25 olika studier från tre olika forskningsdatabaser: ERC, ERIC och MathEduc. Samtliga studier är peer review granskade blivit utvalda genom sökningar där forskningens innehåll, dess koppling till ämnet och därmed relevansen varit avgörande faktorer. Syftet med kunskapsöversikten är att se hur forskningen ställer sig till kooperativt lärande i matematik, ifall det är prestationshöjande och ökar måluppfyllelsen hos eleverna, samt hur arbetsmetoden påverkar elevernas förhållningssätt gentemot ämnet. I resultatet presenteras kooperativt lärandets eventuella påverkan av elevers måluppfyllelse och förhållningssätt till matematik Dessa begrepp kan ses som mångbottnade och definieras därför detaljerat i bakgrunden, innan de sammanställs och analyseras i resultatet genom att ställas mot relevant forskning. Kooperativt lärande som undervisningsmetod har enligt (Skolverket, 2011) successivt blivit vanligare i skolan, vilket lett till att det idag finns gott om forskning kring ämnet. Studierna som sammanställs i resultatet visar positiva effekter av kooperativt lärande, både vad gäller elevernas måluppfyllelse och förhållningssätt till matematik. Studierna genomfördes i olika länder och med olika åldrar men visade ändå snarlika resultat. Däremot visar i en av studiernas resultat att elever med väldigt låg matematisk kompetens inte gynnas märkbart av kooperativt lärande och istället bör möta en varierad undervisning. Avslutningsvis i diskussionsdelen kommer mitt personliga perspektiv få mer utrymme och mina egna tankar och åsikter vävas in. Saker som kunnat göras annorlunda i arbetet kommer även belysas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
Kooperativt lärande
Måluppfyllelse
Matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/31273 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics