Fritidslärarnas dubbla uppdrag.

DSpace Repository

Fritidslärarnas dubbla uppdrag.

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidslärarnas dubbla uppdrag.
Author Öberg, Valentina
Date 2020
Swedish abstract
Abstract Detta examensarbete belyser fritidslärares yrkesidentitet. Hur fritidslärare själv ser på sin yrkesroll. Hur andra yrkesgrupper betraktar deras yrkesroll och i vilken utsträckning de lyckats erövra respekt, status och autonomi. Syftet med denna undersökning är att få reda på hur fritidslärare handskas med sin nya och dubbla professionella identitet. Denna dubbla identitet har sin ena del i skolan som ämneslärare och den andra delen i fritidshemmet. Teorin i arbetet tar avstamp i öppna professionsteoretiska synsätt, och där traditionella professionsteorin och konfliktperspektivet möts. I denna del försöker jag reda ut hur professioner erövrar autonomi och status och belysa var konflikterna kan finnas för en ny yrkesgrupp, som till exempel fritidslärare. Examensarbetet bygger på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på olika skolor. Efter att ha analyserat svaren från informanterna och matchat dessa mot den relevanta forskning jag använt framträder några saker tydligt. Fritidslärarna i min undersökning identifierar sig mer med uppdraget på fritidshemmet än när de är i skolan. De försöker hitta balansen mellan de båda uppdragen, men upplever att de stöter på vissa hinder då. Ett hinder är att är att de när behoven dyker upp i skolan så blir de ombedda att fylla dessa. Skolarbetet svämmar således över in på fritidshemstiden. Ett annat hinder är att de upplever det svårt att skifta yrkesroll under skoldagen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidslärare
dubbla professioner
professionell identitet
dubbelt uppdrag
Handle http://hdl.handle.net/2043/31571 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics