Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik

DSpace Repository

Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik
Author Altheden, Cecilia ; Rasmusson, Carina
Date 2020
Swedish abstract
Sammanfattning/ Abstract Altheden, C., Rasmusson, C. (2020). Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Examensarbetet förväntas bidra med kunskaper om hur elever upplever pulshöjande aktiviteter under matematiklektioner. Denna kunskap kan i sin tur vara en hjälp till hur de pulshöjande aktiviteterna kan implementeras i undervisningen för att ge resultat för elevernas koncentration och prestation. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur elever upplever pulshöjande aktivitet i samband med matematiklektioner och om de upplever att deras prestation och förmåga att koncentrera sig i matematik förändras. Studiens syfte är dessutom att skapa kunskap om lärarens och projektledarens upplevelse av pulsaktiviteter. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: • Hur upplever elever sin förmåga att koncentrera sig i matematik efter pulshöjande aktivitet jämfört med att inte utföra pulshöjande aktivitet? • Hur upplever elever sin prestation i matematik efter pulshöjande aktivitet? • Hur är lärarens och projektledarens upplevelser kring pulshöjande aktivitet? Det teoretiska ramverket utgörs av motivationsteorier där vi tar upp self determination theory och teori om affekt samt Antonovskys salutogena teori och begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Studien med vilken vi fick förståelse för hur elever i årskurs åtta upplever pulsaktiviteter under matematiklektioner är kvalitativ. Som metod valdes semi-strukturerade intervjuer och frågeformulär, vilket kan betraktas som metodtriangulering. Resultatet visar på att pulsaktiviteterna kan bidra till motivation, sammanhållning, glädje och ett positivt arbetsklimat. Majoriteten av eleverna upplever att deras koncentration förbättras och nästan hälften av eleverna upplever att deras prestation i matematik förbättras. Lärarens inställning till pulsaktiviteter verkar vara viktig samt att valet av aktivitet är av betydelse för elevernas deltagande. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det främjande att hitta redskap för att förbättra elevernas koncentration och prestation. Motivation är en viktig komponent i allt lärande. Dessutom kan utveckling av ett starkt KASAM bidra till förbättrad självkänsla vilket också är en fördel ur en specialpedagogisk synvinkel, där tron på sig själv är av stor vikt för prestationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject KASAM
koncentration
matematik
motivation
prestation
pulsaktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/32005 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics