Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

DSpace Repository

Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande
Author Droppe, Jessica
Date 2020
English abstract
Abstract The purpose of the study is to investigate conceptions of drama pedagogy from a student perspective in a Swedish elementary school. A drama educator and students at the age of seven have been observed and interviewed. To achieve the purpose of the study, the following questions are asked: - How do students and teachers describe and portray the drama pedagogical activities and processes they jointly participate in? - What meanings do students and teachers ascribe to the drama pedagogical activities and processes they jointly participate in? - How can this be understood from a narrative theory perspective? The study uses narrative analysis and socio-material approaches to analyze and understand conceptions of educational drama. By focusing students and teachers processes in teaching and including the influential materiality, narratives are constructed in close connection with - Room, Body and Becoming/meaning-making - and where fictional spaces are given a central importance. The study's results show that these narratives offer students the opportunity to become other than socializing into desirable behaviors. Offers that can be about becoming a performer with a great deal of agency in interaction with other performers, human and non-human. The result also shows that material things can function as bridges but also as barriers for students' trials in their path towards and within fiction Keywords: Drama in education, fictional spaces, narrative, actors-network theory, elementary school
Swedish abstract
Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. För att uppnå syftet med studien ställs följande frågor: - Hur beskriver och framställer elever och lärare de dramapedagogiska aktiviteter och processer de gemensamt deltar i? - Vilka betydelser tillskriver elever och läraren de dramapedagogiska aktiviteter och processer de gemensamt deltar i? - Hur kan detta förstås ur ett narrativteoretiskt perspektiv? I studien används narrativ analys och sociomateriell ansats för att analysera och förstå föreställningar om dramapedagogik. Genom att fokusera elever och lärares processer i undervisningen och i dessa inkludera det inflytande materialitet har, konstrueras narrativ i tät förbindelse med - Rum, Kropp och Tillblivelse – och där fiktionella rum ges en central betydelse. Studiens resultat visar att dessa narrativ erbjuder elever möjlighet att bli till på andra sätt än att socialiseras in i önskvärda beteenden. Erbjudanden som kan handla om att bli till som aktör med stort handlingsutrymme i samspel med andra aktörer, mänskliga och icke-mänskliga. Resultatet visar även att materiella ting kan fungera som broar men också som barriärer för elevers prövande i deras väg mot och inom fiktionen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dramapedagogik
Fiktion
Narrativ
aktörs-nätverks teorin
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/32070 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics