Interprofessionellt samarbete, vem ansvarar för vad? En pilot för en kvalitativ intervjustudie av tandläkares och tandteknikers uppfattade arbetsroller

DSpace Repository

Interprofessionellt samarbete, vem ansvarar för vad? En pilot för en kvalitativ intervjustudie av tandläkares och tandteknikers uppfattade arbetsroller

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Interprofessionellt samarbete, vem ansvarar för vad? En pilot för en kvalitativ intervjustudie av tandläkares och tandteknikers uppfattade arbetsroller
Author Örnberg, Filippa
Date 2020
English abstract
Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of the responsibilities of dentists and dental technicians in the interprofessional collaboration and compare it with the legal basis of the National Board of Social Services and other legal bodies. Material and method: Semi-structured interviews were conducted to examine what the participants think their profession should include and what they believe they do in practice. Out of four selected divisions, individuals from three groups were interviewed: Private dentists in Skåne (TLP), dental laboratories in Skåne (TTL) and students at Malmö University, Faculty of Dentistry (UNIS). Results: Answers are presented both quantitatively and through selected quotes. The majority deemed that the dentists are responsible for the selection of materials, elements of design and design drawings, and that both dental technicians and dentists are partaking in making the choices. A discrepancy between the three categories appeared in the distribution of responsibilities in the choice of materials where the opinions were shared between booth being responsible and it only being the dentist's responsibility. The other two categories (elements of design and design drawings) clearly show that the majority consider it only the dentist's responsibility. Some divergent views arose between both the professional groups as well as within a professional group. Conclusion: A general unanimity was found in the results, confirming that there is consensus. Delegation of therapy planning was noted, which shows that there is a difference in theoretical and actual responsibility in the individual case.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med föreliggande studie är att få förståelse för tandteknikers och tandläkares uppfattade ansvarsområden i det interprofessionella samarbetet och jämföra det med den lagliga grunden från Socialstyrelsen och andra rättsorgan. Material och metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes för att undersöka vad parterna tycker deras yrke bör innefatta och vad de anser att de gör i praktiken. Av fyra valda grupper intervjuades individer från tre; privata tandläkare i Skåne (TLP), tandtekniska laboratorier Skåne (TTL) och studenter på Malmö Universitet, Odontologiska fakultet (UNIS). Resultat: Svar presenteras både kvantitativt och genom utvalda citat. Majoriteten ansåg att tandläkarna ansvarar för materialval, utformning av designelement och konstruktionsritningar samt att både tandtekniker och tandläkare är delaktiga i valen. En diskrepans mellan de tre kategorierna syntes vid ansvarsfördelning av materialval där uppfattningen var delad mellan att det var bådas ansvar respektive endast tandläkarens ansvar, de två andra kategorierna (designelement och konstruktionsritningar) visar tydligt att majoriteten anser att det endast är tandläkarens ansvar. Några avvikande åsikter uppkom både yrkesgrupperna emellan och inom samma yrkesgrupp. Slutsats: En generell samstämmighet syntes i resultaten vilket bekräftar att det råder viss konsensus men inte komplett konsensus. Delegering av terapiplanering från en tandläkare noterades vilket visar att det finns en skillnad i teoretiskt och faktiskt ansvar i det enskilda fallet.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Ansvar
Interprofessionellt samarbete
Pilotstudie
Kvalitativ metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/32345 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics