Ready-made-media-actions : lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården

DSpace Repository

Ready-made-media-actions : lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Title Ready-made-media-actions : lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården
Author Hillgren, Per-Anders
Date 2006
Swedish abstract
Ett växande globalt perspektiv och nya tekniska strukturer (exempelvis internet) inger förhoppningar om att kunskap och erfarenheter ska kunna medieras mellan skilda kontexter spridda över världen. Med detta följer ett ökat intresse för att standardisera, paketera och återanvända kunskap i en generell kontextoberoende form. Denna avhandling fokuserar på, och argumenterar för, en kunskapsmediering av helt motsatt karaktär, där kontexten, det specifika, personliga och lokala står i förgrunden och där ny teknik används för att mediera erfarenheter i en mindre skala, inom och i relation till ett specifikt sammanhang. Det är en mediering som får sina kvalitéer från en närhet mellan ’avsändare’ och ’mottagare’ och som utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där kunskap, kontext, teknik och mediering är djupt sammanflätade. Argumenten bygger på två praktikbaserade forskningsprojekt där interaktionsdesigners i nära samarbete med personal på en intensivvårdsenhet och en handkirurgisk klinik utformat ett sätt att producera och använda audiovisuella medier för att stödja och utveckla respektive verksamhet. Tillvägagångssättet skiljer sig från traditionell filmproduktion, det utgår inte från skrivna manus eller avancerad planering, det saknar också den neutrala ’objektiva’ ton som är vanlig i instruktionsfilm. Medierna (främst digital video) används snarare för att ’fånga’ en situerad och ständigt föränderlig praxis, där personalen blir filmad i sin vardagspraktik och drar nytta av en lokal kontext och en specifik situation för att muntligt berätta om, artikulera och synliggöra sina handlingar. Innehållet i filmerna kan röra sig om ‘hur en medicinsk maskin monteras ihop’, ’hur ett sår läggs om’ eller belysa ’en patients situation och rehabilitering.’ Medierna kan sägas fånga en praktik som ’redan finns’ och vardagliga handlingar ’som redan sker’. Det inspelade materialet har en informell karaktär, personlig ton och fungerar vid behov senare som stöd för personal eller patienter med en nära relation till kontexten. Den lokala medieproduktionen gör att innehållet kan anpassas efter hur omständigheter och lokala behov förändras. Men det möjliggör även att den som agerat i det kan spegla sig själv och att kollegor kan få insyn i varandras sätt att hantera problem. Något som ger bra förutsättningar för personalen att reflektera över och utveckla sin egen praxis. Utöver att reflektera över de specifika kvalitéerna i den lokala medieproduktionen diskuteras även designprocess och samarbetsformer i avhandlingen. Nära samarbeten med brukare kritiseras ofta för att leda till kompromisser och designlösningar som bara utgår från hur praktiken fungerar idag. I avhandlingen argumenteras det för att ett nära samarbete snarare kan baseras på att designern utmanar brukarna och skapar fruktbara ’kollisioner’ med dem och deras miljö, en ansats där olika värderingar och perspektiv konfronteras, men också där ideér får ’kollidera’ med en verklig praxis. Något som kan ske genom att man gör experiment där de möter så stort motstånd som möjligt dvs. mitt i den vardagliga verksamheten, med alla dess olika personer, föremål och motstridiga ideér.
Publisher Blekinge Institute of Technology
Series/Issue Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series;7
ISSN 1653-2090
ISBN 91-7295-092-7
Language swe (iso)
Subject interaction design
media
Technology
Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Computer science::Computer science
Included papers
  1. Brandt, E., Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2004). Self-produced video to augment

  2. Binder, T., Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2006) Configuring Places for Learning

  3. Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2004) On The Spot Experiments Within Healthcare.

  4. Björgvinsson, E., Hillgren, P.-A. (2005) Indigenous Design: healthcare professional

  5. Hillgren, P-A., Linde, P. (2006) Collaborative articulation in healthcare settings – Towards

Handle http://hdl.handle.net/2043/3236 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics