Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser

DSpace Repository

Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mohammed Ali, Salim
dc.date.accessioned 2020-07-03T09:06:00Z
dc.date.available 2020-07-03T09:06:00Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/32433
dc.description Studien fokuserar på digitaliseringen och dess användning vid inlärning och undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare som undervisar svenska som andraspråk i tre olika gymnasieskolor använder digitalisering och hur de hanterar de olika digitala resurserna i sin undervisning. En digital enkät med öppna frågor används som kvalitativ metod för att samla in data kring lärarnas syn på digitalisering och hur digitalisering används samt i vilken omfattning. Ett par klassrumsobservationer har också utförts för att komplettera svaren som har framkommit i enkäten. Studiens resultat visar tydligt att lärarna i de tre olika skolorna använder digitala resurser, framförallt Google plattformen i större utsträckning än andra digitala verktyg. Några av informanterna använder den medvetet för att utveckla vissa språkliga aspekter som fonologi, morfologi och syntax. Informanterna visar att de kan hantera de digitala resurserna på ett välplanerat sätt. Alla lärare använder sig av Google Classroom både som språkutvecklande plattform där multimodala uppgifter läggs och att ge återkoppling och rätta elevernas arbete. Sociala medier däremot används väldigt begränsat i undervisning. Vissa lärare använder även kompensatoriska digitala resurser såsom talsyntes för att utveckla fonetik hos nyanlända elever och inte bara de som har lässvårigheter. Klassrumsobservationerna nyanserar till stor del de svar som framkom i enkäten genom att se lärarna använda vissa digitala verktyg. Studien belyser generellt två synvinklar avseende digitalisering i undervisningen. Den ena är lärarnas intresse och vilja att digitalisera sin undervisning och den andra synvinkeln är bristen på resurser kring kopplingen mellan språkdidaktik och digitalisering utifrån forskningsperspektiv. Nyckelord: Andraspråkundervisning, digitalisering, digitala resurser, nyanlända elever, språkdidaktik, svenska som andraspråk en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Andraspråkundervisning, digitalisering, digitala resurser, nyanlända elever, språkdidaktik, svenska som andraspråk en_US
dc.title Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser en_US
dc.title.alternative Digitized teaching in Swedish as a second language A survey of teachers' use of digital resources en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Jan Nilsson
dc.contributor.supervisor Johan Elmfeldt
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics