Att bli en aktivt politisk deltagare i samhället via FN-rollspel: En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers uppfattningar av FN-rollspel och aktivt politiskt deltagande

DSpace Repository

Att bli en aktivt politisk deltagare i samhället via FN-rollspel: En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers uppfattningar av FN-rollspel och aktivt politiskt deltagande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bli en aktivt politisk deltagare i samhället via FN-rollspel: En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers uppfattningar av FN-rollspel och aktivt politiskt deltagande
Author Zhong Bergander, Clara
Date 2020
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur gymnasieelever upplever att deras demokratiska kompetens, i form av aktivt politiskt deltagande, påverkas genom deltagande i FN-rollspel inom samhällskunskapsundervisningen. Studien vill således utröna på vilket sätt samhällskunskapsundervisningen och FN-rollspel förmår förmedla kunskaper, dels om men även i demokratisk kompetens i form av aktivt politiskt deltagande. Den teoretiska utgångspunkten sker dels utifrån Henrik Oscarssons sammanfattande modell över de tre demokratimodellerna; valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Dels utifrån Gert Biestas kunskapsteoretiska begreppsram, vilken formulerar tre funktioner inom utbildningens mål och syfte; kvalificering, socialisering och subjektifiering. En diskussion och analys kring studiens resultat görs med hjälp av dessa modeller för att utröna på vilket sätt FN-rollspel och samhällskunskapsundervisning förmår förmedla kunskaper om och i aktivt politiskt deltagande. Studien visar att FN-rollspel och samhällskunskapsundervisning generellt sett utvecklar förmågor hos eleverna som är representativa för modellen inom samtals- och valdemokrati i högre grad än modellen för deltagardemokrati. Eleverna visar god självinsikt och förståelse för demokratiska processer och vad det innebär i teorin att vara aktivt politiskt deltagande, men visar överlag ett litet intresse att vilja delta i det. Vidare dras slutsatsen att FN-rollspel och samhällskunskapsundervisning i hög grad domineras av kvalificerande och socialiserande funktioner, snarare än en subjektifierande funktion. FN-rollspel kan till viss del bidra med att stärka den subjektifierande faktorn. Slutsatsen blir dock att samhällskunskapen i huvudsak förmedlar kunskaper om demokrati samtidigt som eleverna socialiseras in i ett normerande förhållningssätt kring vad det innebär att vara en god demokrat. Därmed uppstår en obalans inom skärningspunkten för lärande och mellan den kvalificerande, socialiserande och subjektifierande funktionen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Biesta
Demokrati
Demokratisk kompetens
Demokratimodeller
Deltagardemokrati
FN
Gymnasieskola
Rollspel
Kvalificering
Politiskt deltagande
Samhällskunskap
Socialisation
Subjektifiering
Handle http://hdl.handle.net/2043/32437 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics