Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

DSpace Repository

Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vem får sista ordet? En mixed method-studie om specialpedagogens uppdrag och roll
Author Knast, Maj
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med den här litteratur- och enkätstudien är att söka efter svar på varför specialpedagoger ofta får arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen och delar av den specialpedagogiska utbildningen. För att nå syftet har följande frågeställningar formulerats:  Vilka faktorer kan ha orsakat förvirringen kring specialpedagogens roll?  Vilka lösningar kan vara tänkbara för att få bukt med förbistringen kring vad en specialpedagog ska och bör göra? Metoden är en mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats. En litteraturstudie som undersökte åtta artiklar genomfördes, samt en enkätundersökning med specialpedagoger, speciallärare, och rektor på en och samma skola. Teorin som använts för att förklara specialpedagogens yrkesroll i utveckling är Tomas Brantes professionsteori. Resultatet som blir mest synligt i litteraturundersökningen är att en majoritet av all skolpersonal verkar tycka att det varken finns en skillnad på specialpedagoger och speciallärare eller att det är nödvändigt med en sådan skillnad. Flera specialpedagoger upplevde att de begränsades av okunskapen kring deras yrkesroll. Väldigt få specialpedagoger är involverade i arbetet med skolutveckling i tillräcklig grad för att uppfylla examensordningen. Svaren från enkätundersökningen var annorlunda än litteraturstudien. Respondenterna i enkätundersökningen tyckte att deras uppdrag och roll anpassades efter deras kompetens, och var även villiga att ha undervisning. Rektorns svar var snarlika. Professionsteorin visar att specialpedagogyrket har drag av både semiprofession och preprofession, med en tendens åt semiprofession. Slutsatsen är att specialpedagogens roll tycks vara beroende av behov och förväntningar från kollegor och ledning. Den syn på specialpedagoger som många bland skolans personal fortfarande har är föråldrad, baserad på examensordningar och uppdragsbeskrivningar som är 25 år gamla. Därför har specialpedagogen fortfarande svårt att få arbeta mer med skolutveckling än direkt undervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject specialpedagog
professionsteori
yrkesroll
examensordningen
förväntningar
attityder
Handle http://hdl.handle.net/2043/32458 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics