Skarpa Projekt i Gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skarpa Projekt i Gymnasieskolan
Author Petersson, Andreas
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en inblick i gymnasieelevers upplevelser av att arbeta med ett skarpt filmprojekt (definieras i 1.3). Aktuell forskning belyser mestadels de positiva effekterna av entreprenöriellt lärande likt skarpa projekt. Denna studie fokuserar på elevers uppfattningar av projekt där skola och arbetsliv samarbetar. Genom att intervjua elever och sedan analysera de kvalitativa intervjuerna utifrån en fenomenografisk analysmodell tolkas de upplevelser eleverna ger uttryck för. Resultatet av studien visar att många elever känner en större delaktighet och är beredda att göra en större arbetsinsats vid skarpa projekt med en extern aktör. Några elever uttrycker att de kände sig begränsade i sin kreativa frihet och upplevde inte det skarpa projektet som lika lustfyllt. Elevernas fokus i filmprojektet låg i huvudsak på slutresultatets kvalitet. Vid arbete med skarpa projekt framkommer det i min studie att eleverna är mer fokuserade på slutresultatet än på själva processen. Eleverna ger uttryck för att vikten av att gruppen levererar ett bra slutresultat är vid skarpa projekt högre än vid traditionella projekt av samma typ.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Entreprenöriellt lärande
Fenomenografi
Filmprojekt
Gruppsamarbete
Kreativ frihet
Kvalitativ metod
Meningsfullhet
Prestation
Skarpa projekt
Uppfattningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/32471 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics