Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i hemmet
Author Sofie, Johansson ; Amanda, Holmér
Date 2020
English abstract
Background: In Sweden, more than 90,000 people die each year, 80% of whom are estimated to have been in need of palliative care. The palliative care aims to raise the patient's quality of life during his or her last time in life and to facilitate the process for the relatives. All healthcare professionals and undergraduate nurses may encounter palliative patients, which makes the subject of palliative care relevant to study. The purpose is to investigate nurses' experiences of palliative care in the home through a qualitative literature study. Aim: The aim is to investigate nurses' experiences of palliative care in the home through a qualitative literature study. Method: The study was conducted as a literature study with a qualitative approach. In the literature searches, the databases Cinahl and Pubmed were used. The literature study results are based on eleven scientific articles that the authors have quality checked using SBU's review template for qualitative studies. Results: Three categories emerged in the result; collaboration, patient / relatives, time and resources. From these categories the ten following sub-categories emerged; the collaboration between other professionals in the healthcare sector, collaboration with colleagues, participation, motivation, building a relationship, ethical dilemmas, how care is affected by lack of time, equipment, emotional support, the importance of knowledge. Conclusion: Working with palliative patients is mentally tiring for the nurse, which means that nurses in palliative care need structured guidance in order to provide good nursing care. Communication is a central part of the nurse's work where open communication between the parties involved is essential for the patient to have a good death.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år, av dessa bedöms 80% ha varit i behov av palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att höja patientens livskvalitet under dennes sista tid i livet samt underlätta processen för de anhöriga. All sjukvårdspersonal och därmed även grundutbildade sjuksköterskor kan komma att möta palliativa patienter vilket gör ämnet palliativ vård relevant att studera. Syfte: Syftet är att genom en kvalitativ litteraturstudie undersöka sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vid litteratursökningarna användes databaserna Cinahl och Pubmed. Litteraturstudiens resultat är baserad på elva vetenskapliga artiklar som författarna kvalitetsgranskat med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Resultat: Det framkom tre kategorier i resultatet; samarbete, patient/närstående, tid och resurser. Ur dessa genererades även tio subkategorier; samarbetet mellan andra aktörer i sjukvården, samarbete med kollegor, delaktighet, motivationen, bygga en relation, etiska dilemman, hur vården påverkas av tidsbrist, utrustning, emotionellt stöd, vikten av kunskap. Konklusion: Att arbeta med palliativa patienter är psykiskt slitsamt för sjuksköterskan vilket gör att sjuksköterskor inom den palliativa vården är i behov av strukturerad handledning för att kunna ge god omvårdnad. Kommunikation är en central del av sjuksköterskans arbete där en öppen kommunikation mellan de inblandade parterna är essentiell för att patienten ska få en god död.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hemmet
Omvårdnad
Palliativ vård
Sjuksköterskor
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/32479 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics