Den flexibla mediebranschen - En studie ur frilansares perspektiv

DSpace Repository

Den flexibla mediebranschen - En studie ur frilansares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den flexibla mediebranschen - En studie ur frilansares perspektiv
Author Rosberg, Molly ; Karpuskaite, Roberta
Date 2020
English abstract
In recent years, flexible employment has become increasingly common in the Swedish labor market. Surveys conducted in the area of flexibility organization, as well as the health and well-being of employees, appear to differ on a number of occasions. While some studies indicate how workers with flexible conditions appear to feel greater loyalty to the employer and experience greater job satisfaction, others instead indicate on how the conditions in flexible employment appear to be linked to ill health and stress. The study aims to investigate the consequences of flexible employment in the Swedish media industry. The empirical material has been analyzed on the basis of the questions: "What attitude do freelancers in the Swedish media industry have for project employment as an employment type?" and "In what form does precarity take expression in the private and working life of freelancers?". A total of 52 respondents participated in the study. To answer the report's questions, a qualitative, (focus group), as well as a quantitative, (survey), method has been applied. In the two focus groups that were held, three people participated in each group. While focus group 1 consisted of students, who in addition to their studies worked with freelance within the media industry, focus group 2 consisted of three freelancers with long-term experience in the field. All respondents who participated in the focus groups also conducted the survey, together with the remaining 46 participants. The result shows that the majority of participants in both focus groups and the survey study have a positive attitude towards project employment as a working model. However, most freelancers stated that they experienced precarious conditions in their private and working lives. These appear to be expressed in the form of stress, financial insecurity and difficulties in defining work. The study's conclusion suggests that self-realization thus seems to be given priority over the need for security.
Swedish abstract
Under de senaste åren har flexibla anställningar kommit att bli allt mer vanligt förekommande på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningar som gjorts inom området flexibiliseringsorganisering samt arbetstagares hälsa och välbefinnande, verkar vid flertalet tillfällen skilja sig åt. Medan vissa studier indikerar på hur arbetstagare med flexibla villkor framgår känna större lojalitet till arbetsgivaren och uppleva en större tillfredsställelse i arbetet, tyder andra istället på hur villkoren i flexibla anställningar verkar ha en koppling till ohälsa och stress. Studien syftar till att undersöka följderna av flexibla anställningar inom den svenska mediebranschen. Det empiriska materialet har analyserats med utgångspunkt i frågeställningarna: “Vilken inställning har frilansare inom den svenska mediebranschen till projektanställning som anställningsform?” samt “I vilken form tar sig prekaritet i uttryck i frilansarnas privat- och arbetsliv?”. I studien medverkade totalt 52 stycken respondenter. För att besvara rapportens frågeställningar har en kvalitativ, (fokusgrupp), samt kvantitativ, (enkätundersökning), metod tillämpats. I de två fokusgrupper som hölls deltog tre personer i vardera grupp. Medan fokusgrupp 1 utgjordes av studenter, som vid sidan av studierna arbetade med frilans inom mediebranschen, bestod fokusgrupp 2 av tre frilansare med långvarig erfarenhet inom området. Samtliga respondenter som medverkat i fokusgrupperna utförde även enkätundersökningen, tillsammans med resterande 46 stycken deltagare. Resultatet visar på att majoriteten av deltagarna i såväl fokusgrupper som enkätstudien har en positiv inställning till projektanställningar som anställningsform. Dock uppgav flertalet frilansare sig uppleva prekära förhållanden i sina privat- och arbetsliv. Dessa framgår ta sig i uttryck i form av stress, ekonomisk otrygghet samt svårigheter med att avgränsa arbetet. Studiens slutsats tyder på att självförverkligande därmed verkar prioriteras framför behovet av trygghet.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Frilansare
Projektanställning
Prekaritet
Självförverkligande
Handle http://hdl.handle.net/2043/32530 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics