Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

DSpace Repository

Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar
Author Eklund, Lotta ; Holmberg, Malin
Date 2020
English abstract
Background: There are high demands on the nurses who work in an emergency department both knowledge-wise and regarding making decisions. For an acutely injured or sick person it can be lifesaving to get the right care on time. One of the nurse's six core competencies is to provide safe care. This means that a nurse should prevent patients from being at risk to, or suffering damage in health care. Purpose: The purpose of the literature study was to study nurses' experiences of patient safety in emergency departments. Method: Ten scientific articles with qualitative approach were taken from the databases CINAHL and PubMed. A content analysis was performed to analyze the articles. Results: The results of this literature study show that patient safety was under threat in several areas of the emergency departments. Based on the articles, three main categories were identified: organizational factors, communication and experience and competence within the nurse. Under organizational factors were also added 4 subcategories that were staffing, workload, lack of time and lack of space. The number of participants ranged from six to 71 nurses in emergency departments. Conclusion: Adding more staff and making more nurses want to remain in emergency departments in relation to the growing population and the increase in patient numbers could lead to a reduction in workload, lack of time and communication misses. Otherwise, it may lead to a lack of quality of care, a further threat to patient safety and that nurses chose to leave the emergency department.
Swedish abstract
Bakgrund: Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning både kunskapsmässigt och gällande att ta beslut och för en akut skadad eller sjuk person kan det vara livsavgörande att få tillgång till rätt vård i tid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. Detta innebär att en sjuksköterska ska förebygga att patienter riskerar att drabbas av, eller drabbas av vårdskada. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar. Metod: Tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. En innehållsanalys gjordes för att analysera artiklarna. Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie visar att patientsäkerheten var hotad på flera områden på akutmottagningarna. Utifrån artiklarna identifierades tre huvudkategorier: organisatoriska faktorer, kommunikation samt erfarenhet och kompetens hos sjuksköterskan. Under organisatoriska faktorer tillkom även 4 underkategorier som var bemanning, arbetsbörda, tidsbrist och platsbrist. Antalet deltagare varierade mellan sex och 71 sjuksköterskor på akutmottagningar. Konklusion: Att tillsätta mer personal och få fler sjuksköterskor att vilja stanna kvar på akutmottagningarna i förhållande till den växande befolkningen och den ökade patientmängden skulle kunna leda till att arbetsbelastningen, tidsbristen och kommunikationsmissar skulle minska. Det kan annars leda till bristande vårdkvalitet, att patientsäkerheten ytterligare hotas och att fler sjuksköterskor inom akutsjukvården väljer att sluta.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Akutmottagning
Arbetsmiljö
Erfarenheter
Patientsäkerhet
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/32573 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics