Historieundervisning för andraspråkselever

DSpace Repository

Historieundervisning för andraspråkselever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieundervisning för andraspråkselever
Author Sosa, Daniel
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att, genom utsagor om verkliga erfarenheter från lärare, utforska språkets betydelse för att andraspråkselever ska utveckla sitt historiemedvetande. Undersökningen vill vidare visa fram de utmaningar lärarna upplever med historieundervisning för andraspråkselever. Slutligen vill undersökningen ge exempel på hur lärare bemöter de utmaningar de upplever. Syftet uppnås genom intervjuer med sex lärare i årskurs 1-3 på en skola med en hög andel andraspråkselever. Metodvalet är kvalitativ forskningsintervju. Utifrån intervjuerna belyses lärarnas uppfattningar. Resultatet framställs i form av teman. Resultatet visar att lärarna ser brister i det svenska språket som en barriär för att eleverna ska uppnå kunskapskraven och därigenom utveckla sitt historiemedvetande. Andra utmaningar som lärarna ser är att läsning inte förekommer tillräckligt mycket bland eleverna, varken på andraspråket eller modersmålet, att konflikter kring olika historiska referensramar uppstår bland eleverna, att den svenska historien kan vara svår för eleverna att relatera till. Dessa utmaningar kan också ses som barriärer för att utveckla elevernas historiemedvetenhet. Lärarna arbetar till viss del med att utveckla elevernas historiemedvetande, men i begränsat omfång och framtidsperspektivet saknas. Lärarna beskriver att de arbetar med stöttning för att främja elevernas språkutveckling. Dock visar resultatet att det finns utrymme för att arbeta mer med språkutvecklande insatser. 
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Historia, andraspråk, minority language, history
Handle http://hdl.handle.net/2043/32583 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics