Värdegrundsbaserad undervisning i svenskämnet

DSpace Repository

Värdegrundsbaserad undervisning i svenskämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsbaserad undervisning i svenskämnet
Author Göransson Blixt, Cajsa ; Jacobsson, Yohanna
Date 2020
Swedish abstract
Ett problem som fanns som bakgrund till denna studie var att det i tidigare studier fanns tolkningsskillnader hos olika lärare gällande värdegrunden, vilket kunde resultera i att den värdegrundsbaserade undervisningen varierade. I koppling till detta blev syftet med det här examensarbetet att beskriva och analysera fyra svensklärares förhållningssätt till värdegrunden så som den är beskriven under rubriken Definition av centrala begrepp, samt att redogöra för de metoder som svensklärarna säger att de använder sig av för en värdegrundsbaserad undervisning. Datan för denna studie bestod utav intervjuer av fyra svensklärare. Intervjuerna var kvalitativa och de analyserades med innehållsanalys. Materialet bestod av tre skriftliga intervjuer och en muntlig intervju. Relevanta teorier och begrepp valdes ut och applicerades på resultatet som framkom från innehållsanalysen. Resultatet som framkom visade att de intervjuade svensklärarna fann värdegrundsbaserad undervisning viktig och arbetade aktivt med det. Exakt vad deras förhållningssätt var till värdegrunden och hur deras värdegrundsbaserade undervisning var upplagd skiljde sig dock åt. Vissa såg värdegrunden som en redan etablerad del i sin svenskundervisning och som en naturlig del av svenskämnet, medan andra ansåg att värdegrunden tog för mycket tid från ämnesundervisningen. I resultatet framkom olika metoder som svensklärarna använde sig av i sin värdegrundsbaserade undervisning, såsom läsning av skönlitteratur, diskussioner och skriftliga arbeten.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
gymnasieskola
svenskämnet
värdegrund
värdegrundsbaserad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/32585 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics