Lekens betydelse för barns lärande - En intervjustudie om pedagogers synsätt på lekens betydelse för barns lärande i förskolan

DSpace Repository

Lekens betydelse för barns lärande - En intervjustudie om pedagogers synsätt på lekens betydelse för barns lärande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för barns lärande - En intervjustudie om pedagogers synsätt på lekens betydelse för barns lärande i förskolan
Author Steén, Emelie ; Rodriguez Salazar, Ilona
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers syn på barns lek i relation till lärande i förskolan samt vilken roll de anser sig ha för barns lärande genom lek. Vi vill även skapa en uppfattning om varför de anser att leken är betydelsefull för barn och barns lärande. Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet för att analysera vårt empiriska material. Perspektivet belyser att lärandet sker i lekfulla situationer och genom sociala processer - pedagogen anses ha en viktig roll för barns lärande och utveckling. Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 6 förskollärare. Materialet från intervjuerna ledde till en indelning i fyra teman: Fantasi och lustfylldhet, Genom leken bearbetar barnen omvärlden, Lekens betydelse för barns lärande och Pedagogens roll. Resultatet av studien visar att respondenterna beskriver leken som fantasifull och att leken i första hand är en lustfylld aktivitet. Fantasin utvecklas i leken, mer än i andra aktiviteter. Leken är betydelsefull för att den fungerar som en brygga till andra aktiviteter och nya relationer. I leken kan även barn kommunicera på ett icke-verbalt sätt och de bearbetar upplevelser, erfarenheter och intryck. Leken är betydelsefull för barns lärande eftersom den utvecklar barnens sociala förmågor. Barn lär sig av varandras olikheter och de lär sig hur andra barn tänker. Slutligen visar studien att respondenterna anser att pedagoger ska skapa möjligheter för barn att leka. Miljön ska vara stimulerande för barns utveckling men de måste även låta barnen ta egna initiativ. Leken kan fungera som ett hjälpmedel för att stötta barn som inte kan eller har lärt sig att leka.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject lek
lärande
förskola
pedagogens roll
pedagogers syn
vygotskij
sociokulturellt perspektiv
kvalitativ intervju
barns lärande
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/32696 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics