Studieavbrott - ett val eller en konsekvens?

DSpace Repository

Studieavbrott - ett val eller en konsekvens?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studieavbrott - ett val eller en konsekvens?
Author Selman, Hande
Date 2020
Swedish abstract
Då rikstäckande registerstudier visar att en femtedel av studerande i den kommunala vuxenutbildningen avbryter sina studier, men att det samtidigt saknas kunskap om orsakerna, är syftet med denna fallstudie att undersöka orsakerna bakom studieavbrott och hur avbrotten skulle kunna undvikas, för att få mer information om hur elever kan stödjas. Undersökningen består av 28 telefonintervjuer av elever som studerar samma ämne på grundläggande nivå. Intervjuresultaten sattes i perspektiv till push out, pull out och fall out-teori i syfte att synliggöra avbrottsmekanismer. Resultatet visar det finns diskrepanser kring respondenternas verbala motiveringar och den egentliga orsaksmekanismen. Strax under 50% av de motiveringar till avbrott som uppges, ligger utanför utbildningsinstansens domän, såsom familje- och relationsrelaterade orsaker och arbete eller inkomstskäl, medan intervjuresultatet i förhållande till det teoretiska ramverket visar att 25 av 28 avbrottsutsagor faktiskt bottnade i andra djupare orsaker (ingen eller låg utbildningsbakgrund, svårigheter att tillgodogöra sig kursinnehåll, svårt att närvara etc.) som skulle kunna påverkas av utbildningsinstansen genom flexiblare utbud/kursupplägg/schema och utökat stöd, då underliggande avbrottsfaktorer kategoriserats som push out eller fall out. Att därför betrakta studieavbrottsorsaker som ett hierarkiskt system bestående av symptom, problem och kärnproblem är av vikt för att kunna kartlägga de faktiska avbrottsorsakerna. Därmed skulle avbrotten kunna förebyggas strukturellt genom organisatoriska förändringar i kursutbud och kursupplägg, samt resurstilldelning till studievägledningen för kartläggning, tidig vägledning, studieplanering, fullgod information om vad studierna på respektive nivå innebär och tillgänglighet, i synnerhet riktat mot riskgrupper och situationer där tidigare avbrott förekommit.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32700 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics