Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

DSpace Repository

Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design
Author Malmström, My
Date 2020
English abstract
Food waste is a big problem in today’s society. The biggest problem lays with food produce that has to be transported long distances and require different steps to keep them fresh during the travel. These kinds of produce would you find in the fruit and- vegetable section at the grocery store. Connecting with what Livsmedelsverket says: “What kind of fruit and vegetables you buy affects the environmental goals of a non-toxic environment and limited climate impact” (Livsmedelsverket, 2019). The purpose of this study is to explore how speculative and critical design and utopianism can be used by product designers to encourage sustainable purchasing behavior by the costumer at the fruit- and vegetable section at the grocery store. The study contributes with knowledge for product designers on how to inspire costumers to reflect on sustainable development by designing with utopianism as a guide, with help from speculative- and critical design. Thus, the contribution of knowledge from this study is increased understanding on the use of these design tools and also how designers can implement utopianism in design for sustainable development. The study may also promote changes in purchasing behaviors. This to encourage sustainable purchasing behaviors. After an ideating and sketching process, a decision was made, after gathering empirical data, to have the design idea be an example of a utopian molded scenario for the fruit and- vegetable section at the grocery store. The concept is built on methods for speculative and critical design. This design idea only partially answers my framing of a question. The reason for this is that utopianism as a concept in itself, is very subjective. This is why it’s difficult to determine the design idea to really be utopian. Researchers on utopianism talk more of experiences rather than something concrete that can be measured. On the other hand, the purpose of encouraging thoughts and discussions is something this design idea does fulfill through its user study.
Swedish abstract
Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik ligger med de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varor finner man i butikens frukt- och gröntavdelning. För att koppla till vad Livsmedelsverket säger: “Vilken sorts frukt och grönt som du köper påverkar miljömålen om en giftfri miljö samt begränsad klimatpåverkan” (Livsmedelsverket, 2019). Studiens syfte är att undersöka hur spekulativ- och kritisk design och utopism kan användas av produktdesigners för att uppmuntra hållbara köpbeteenden hos kunden i matbutikens frukt- och gröntavdelning. Studien bidrar med kunskap för produktdesigners genom att belysa hur man kan inspirera till reflektion kring hållbar utveckling hos kunden i matbutiken genom att designa utifrån utopism med hjälp av spekulativ- och kritisk design. Studiens kunskapsbidrag innebär alltså ökad förståelse för användningen av dessa designverktyg och även hur man kan implementera utopism i design för hållbar utveckling. Studien kan även bidra till förändrade köpbeteenden hos kunden. Efter idégenerering och skissprocess togs ett beslut, efter samlad empiri, att designidén bör bli exempel på ett utopiskt gestaltat scenario för mataffärens frukt- och gröntavdelning. Scenariot är uppbyggt genom metoder för spekulativ- och kritisk design. Designlösningen svarar endast delvis på min frågeställning. Detta eftersom utopi som begrepp är väldigt subjektivt. Därför är det svårt att fastställa att mitt koncept för en utopisk butik, verkligen är utopisk. Forskare talar om utopism som något upplevelsebaserat snarare än något konkret och mätbart. Å andra sidan uppfylls syftet att lyfta tankar och skapa diskussioner, genom designidén. Detta ur genomförd användarstudie.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
Produktdesign
Spekulativ design
Kritisk design
Utopi
Livsmedel
Beteende
Konsumtion
Handle http://hdl.handle.net/2043/32708 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics