Könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal

DSpace Repository

Könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal
Author Arias, Karen ; Khider, Halida
Date 2020
English abstract
ABSTRACT Background: There are around 200 million women in the world who have been genital mutilation. Female genital mutilation means that the female gender organ has parly or totally been removed or damaged without a medical reason. It is a tradition which is performed some parts of Africa, the Middle East and Asia. In Sweden genital mutilation is forbidden but migration from the previously mentioned continents has increased. This lead to Swedish health workers encounter women who have suffered from this procedure. It is important that health workers have knowledge about female genital mutilation in order to provide the better care. Research has shown that more knowledge in the area is required. Aim: The aim of the study was to highlight the experience that women who has been genital mutilated have in meeting health workers. Method: The literary review is based on ten scientific studies with qualitative approach. The searches were done in the databases PubMed and Cinahl and also a manual search. The studies with qualitative reviewed with help of SBU:s template and was analyze with the according analysis of content. Result: The analysis of content resulted in three main themes. These were the fallowing communication, Knowledge and information, the reaction of the health workers reaction and lack understanding. Conclusion: When communication and knowledge was not in accordance it lead to reactions with the personnel that was judgemental and provoked negative feeling in the women. Because of this lack of knowledge and communication the women sought more competent and consciousness on the subject of female genital mutilation in health personnel. Keywords: Experiences, Female genital mutilation, Meeting, Health Personnel, Women
Swedish abstract
ABSTRAKT Bakgrund: Det finns cirka 200 miljoner kvinnor som är könsstympade i världen. Kvinnlig könsstympning innebär att kvinnans könsorgan delvis eller helt tas bort eller skadas utan att det föreligger något medicinskt skäl. Det är en tradition som utförs i vissa delar av Afrika, Mellanöstern och Asien. I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet. Dock har migrationen från länder där könsstympning tillämpas ökat under senare år. Således kan svensk vårdpersonal möta dessa kvinnor och behöver därför kunskap om kvinnlig könsstympning för att kunna ge en god omvårdnad. Tidigare studier har påvisat att vårdpersonal efterfrågar mer kunskap inom området. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal. Metod: Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl och det gjordes även en manuell sökning. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitativ forskningsmetodik och analyserades enligt en innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudteman. Dessa var kommunikation, kunskap och information, vårdpersonalens reaktioner och oförståelse Konklusion: När kommunikationen och kunskapen inte fungerade ledde det till reaktioner hos vårdpersonalen som var dömande och det väckte negativa känslor hos kvinnorna. På grund av brist på kunskap och kommunikation efterfrågade kvinnorna mer kompetens och medvetenhet gällande könsstympning hos vårdpersonalen. Nyckelord: Erfarenheter, Kvinnor, Könsstympning, Möte, Vårdpersonal.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Experiences, Female genital mutilation, Meeting, Health Personnel, Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/32739 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics