Implementering av kooperativt lärande i matematikundervisning

DSpace Repository

Implementering av kooperativt lärande i matematikundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av kooperativt lärande i matematikundervisning
Author Vacogne, Karl
Date 2020
Swedish abstract
Hattie (2009) förklarar att elevaktiva undervisningsmodeller som exempelvis Team Based Learning, kollaborativt lärande och kooperativt lärande, kan användas för att förändra arbetssättet i matematikundervisningen genom att de möjliggör aktiv kommunikation och samarbete mellan elever. Forskning visar att användningen av elevaktiva arbetssätt, som exempelvis kooperativt lärande, ökar elevers motivation för att lära sig matematik samt att det främjar deras matematiska kunskapsutveckling (Gillies, 2014; Johnson et al 2000). Denna studie har fokus på kooperativt lärande. Den är därför avgränsad till att undersöka denna undervisningsmodell. Ambitionen med denna studie är att undersöka tre frågeställningar som berör kooperativt lärande, samt hur det kan användas i matematikundervisningen som ett alternativ till den individualistiska undervisningsmodellen. De tre frågeställningarna handlar om varför fyra matematiklärare använder kooperativt lärande i matematikundervisning, hur de implementerar det samt hur de uppfattar att det påverkar deras elevers matematiska kunskapsutveckling. Detta är en kvalitativ studie där en semistrukturerad intervjuteknik har använts för att insamla data vilket ledde till att studiens tre frågeställningar kunde besvaras. Datainsamlingen genomfördes genom att jag intervjuade fyra matematiklärare som arbetar på skolor i olika kommuner. Insamlad data från lärarintervjuerna utgår från lärarnas beskrivningar och deras subjektiva uppfattningar rörande kooperativt lärande. Datan bearbetades och analyserades genom användning av en tematisk analysmetod. Resultatet av denna studie redovisar att lärarna använder kooperativt lärande eftersom de eftersträvar att elever ska ha en god attityd till matematikämnet, att de utvecklar social kompetens samt lär sig genom att dela och skapa kunskaper tillsammans med andra. Det framgår i resultatet att lärarna implementerar kooperativt lärande i matematikundervisning genom användning av olika kooperativa arbetsstrukturer och roller inom kooperativt lärande där elever samarbetar och kommunicerar aktivt i små basgrupper. Lärarna uppfattar även att kooperativt lärande har en positiv inverkan på elevernas matematiska kunskapsutveckling. Denna studie kan bidra med att sprida dessa matematiklärares kunskaper och erfarenheter angående varför och hur kooperativt lärande kan tillämpas i matematikundervisning som en alternativ elevaktiv undervisningsmodell. Nyckelord: kooperativt lärande, elevaktiv undervisning, elevcentrerad undervisning, grupparbete, matematiklärande
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject cooperative learning
elevaktiv undervisning
matematiklärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/32776 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics