Hur bidrar interaktionen till andraspråkselevers språkoch kunskapsutveckling?

DSpace Repository

Hur bidrar interaktionen till andraspråkselevers språkoch kunskapsutveckling?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur bidrar interaktionen till andraspråkselevers språkoch kunskapsutveckling?
Author Balaj, Liridona ; Boletini, Albulena
Date 2020
Swedish abstract
Den här kunskapsöversikten undersöker olika faktorer som bidrar till andraspråkselevers språk och kunskapsutveckling. Syftet med arbetet är att undersöka hur olika interaktioner gynnar elevernas utveckling i skolan. För att undersöka och besvara vår frågeställning har vi gjort systematiska sökningar. Arbetet utgår från 15 vetenskapliga artiklar samt artiklar från Skolverket och en granskning från Skolinspektionen. Vi har valt termen interaktion där vi forskar kring hur det gynnar eleverna i deras skolgång. Å ena sidan ligger fokus på interaktion i klassrummet mellan lärare och elev. Å andra sidan ligger fokus på interaktionen som eleverna med varandra. Resultatet kommer att tydliggöra hur en välplanerad undervisning gynnar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. Det sociokulturella perspektivet är en arbetsform som anses vara viktig för andraspråkselvers lärande och kommer därför att lyftas fram i resultatet. Dessutom kommer fördelarna för kooperativt lärande, smågruppsaktiviteter och studiehandledning kommer även att belysas. Slutsatsen som dras av resultatet för detta arbete är att läraren och själva skolverksamheten är två väsentliga faktorer som har en stor inverkan i andraspråkselvers fortsatta lärande. Modersmålsundervisning är en ytterligare viktig faktor och resurs som kan utnyttjas för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Interaktion
andraspråkselever
stödstruktur
anpassad undervisning
flerspråkighet modersmålsundervisning
språk- och kunskapsutvecklande undervisning
stöttning
sociokulturellt perspektiv
språkutveckling, transspråkande
Handle http://hdl.handle.net/2043/32798 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics