Permeability of temporary restorative materials exposed to underwater pressure

DSpace Repository

Permeability of temporary restorative materials exposed to underwater pressure

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Permeability of temporary restorative materials exposed to underwater pressure
Author Sjöberg, Elias ; Hallin, Daniel
Date 2020
English abstract
There are few studies in the area of ​​dental material science concerning submarine environments. This gives practitioners difficulties in making evidence-based decisions in the treatment of the group of patients who are exposed to hyperbaric pressures. In order to carry out qualitative studies and further odontologic knowledge in this field, reliable methods are required. Aim: The purpose of this study is to evaluate whether the presented method is reliable and accurate in evaluating and measuring micro-leakage of temporary restoration materials exposed to hyperbaric pressures. Materials and methods: 27 extracted teeth without visual defects were prepared under standardized forms and filled with glass ionomer material. The roots of the teeth were cut, and two layers of bonding were applied in the pulpal cavities as blockage for the dye. The teeth were divided into 3 groups, the groups were pressurized to 1, 3 and 5 bar respectively, lying in 2% methylene blue dye. The teeth were sectioned and visually inspected according to binary criteria standards under magnification lens. Results: Similar results irrespective of what pressurized environment they had been subject to were seen. Every test object displayed permeability along both the tooth-filling interface. A high incidence rate(=77,8-100%) of dye permeability via dentinal tubules through the open pulpal cavities was seen in all groups. The glass-ionomer material body showed no significant permeability of the dye for either of the subjects. Persistent glass-ionomer glaze was noted in each group, with an incidence of 55,6-66,6%. Conclusions: Some of the factors included in the presented method need to be reevaluated and perhaps be changed before a more reliable method for the purpose can be established. These considered factors are related to thermal cycling, slicing of test objects, test result evaluation, blockage of permeability indicator, measurement of permeability indicator leakage, and usage of glass-ionomer glaze.
Swedish abstract
Området submarin miljö och dentala förhållanden finns det få studier inom. Detta ger behandlare svårigheter att ta evidensbaserade behandlingsbeslut för grupper som utsätts för hyperbariskt tryck. För att kunna föra fram kvalitativa studier och odontologisk kunskap krävs tillförlitliga metoder. Syfte: Syftet är att utvärdera om den presenterade metoden är tillförlitlig när det gäller att utvärdera exponering för tryck över atmosfärstryck har en inverkan på mikroläckage av temporära restaureringsmaterial. Material och metod: 27 extraherade tänder utan visuella defekter, preparerades under standardiserade former och fyllda med glasjonomermaterial. Dessa objekts rötter kapades och två lager av bonding applicerades som blockering av infärgning. Dessa 27 objekt delades in i 3 grupper trycktes i tryckkammare till 1, 3, respektive 5 bar, liggandes i infärgning med 2% metylenblått. Dessa sektionerades och granskades visuellt enligt binära mätmetoder under förstoringsobjektiv. Resultat: Resultatet var liknande mellan grupperna oavsett utsatt tryck. Samtliga testade objekt visade på permeabilitet i tand-fyllningsgränsen. 77,8-100% av objekten hade infärgningsläckage från dentintubuli via pulpakavum sett till alla grupper. Glasjonomerfyllningar visade ingen mätbar permeabilitet i något objekt. Persisterande glasjonomer-glaze noterades på 55,6-66,6% av testobjekten beroende på testgrupp. Slutsats: Några av faktorerna inkluderade i den presenterade metoden behöver övervägas på nytt och möjligtvis ändras innan en mer tillförlitlig metod för syftet kan etableras. De faktorer som här syftas till är relaterade till termocykling, sektionering av testobjekt, utvärdering av testresultat, blockering av permeabilitet-indikator, mätning av läckage av permeabilitet-indikator, och användning av glasjonomer-glaze.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject dental leakage
dental restoration
dental restoration temporary
diving
pressure
naval medicine
Handle http://hdl.handle.net/2043/32857 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics