The effect of implant surface topography on the treatment outcome following surgical treatment of peri-implantitis - A systematic review.

DSpace Repository

The effect of implant surface topography on the treatment outcome following surgical treatment of peri-implantitis - A systematic review.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The effect of implant surface topography on the treatment outcome following surgical treatment of peri-implantitis - A systematic review.
Author Bijelic, Tessa
Date 2017
English abstract
Objectives: To systematically review the literature on the influence of implant surface characteristics on clinical and radiographic treatment outcomes following surgical treatment of peri-implantitis. Material and Methods: An electronic search was conducted in three databases; PubMed, The Cochrane Library and Scopus. Additionally, a manual e-search was performed in seven journals. A quality assessment was performed for included RCT studies according to The Cochrane Collaboration´s Tool. Treatment groups were extracted from included studies and grouped according to the performed surgical treatment; guided bone regeneration (GBR), grafting or non-regenerative surgery. Results: 32 full-text articles were included, among which 11 represent RCT-studies. Most of the included studies were highly heterogeneous regarding study design, surgical treatments, and number of participants representing each surgical treatment and implant surface. Twenty-four of extracted treatment groups reported on GBR, fifteen reported on grafting and twenty-three on non-regenerative surgery. Radiographically observed treatment effects, by means of bone gain, were more pronounced among rough implants following GBR and grafting, while clinical improvements were more pronounced among smooth implants after grafting (on the long-term) and non-regenerative surgery (on the short-term). Conclusions: Limited data suggests that implant surface characteristics have an effect on the treatment outcome following surgical treatment of peri-implantitis. Further long-term randomized clinical trials investigating the impact of implant surface topography on the treatment outcome following both non-regenerative and regenerative surgical treatment of peri-implantitis are needed in order to increase the knowledge in this area of research.
Swedish abstract
Syfte: att genom en systematisk litteraturöversikt se vilken inverkan implantatytans topografi har på det kliniska och röntgenologiska behandlingsutfallet efter kirurgisk behandling av peri-implantit. Material och metod: Elektronisk sökning i tre databaser; PubMed, The Cochrane Library och Scopus. En manuell handsökning utfördes i sju tidskrifter. Inkluderade RCT-studier kvalitetsgranskades. Behandlingsgrupperna i inkluderade studier delades in i tre grupper baserat på utförd kirurgi: guidad benregeneration (GBR), benersättning, eller icke-regenerativ kirurgi. Resultat: 32 artiklar inkluderades i fulltext, varav 11 var RCT-studier. Inkluderade studier hade en avsevärd heterogenitet med avseende på studiedesign, kirurgisk behandling och antalet testpersoner för de olika kirurgiska behandlingarna och implantatytorna. 24 behandlingsgrupper rapporterade om GBR, 15 grupper rapporterade om benersättning och 23 grupper om icke-regenerativ kirurgi. Behandling av peri-implantit med benersättningsmaterial och GBR resulterade i mer uttalade vinster i bennivå hos implantat med rå yta än slät. Störst reduktion i de kliniska parametrarna BOP och fickdjup (PPD) samt vinst i klinisk fästenivå (CAL) erhölls bland implantat med slät yta efter behandling med benersättningsmaterial och icke-regenerativ kirurgi. Slutsats: Dagens evidensläge antyder på att implantatytornas topografi har en effekt på behandlingsutfallet vid kirurgisk behandling av peri-implantit. Ytterligare longitudinella randomiserade kliniska prövningar krävs för att öka förståelsen och kartlägga denna effekt vid både icke-regenerativ och regenerativ kirurgisk behandling av peri-implantit.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 56
Language eng (iso)
Subject Peri-implantitis
Surgical treament
Implant surface topography
Handle http://hdl.handle.net/2043/32873 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics