Äldrevårdens personals inställning samt kompetens vad gäller att upprätthålla äldres munhälsa

DSpace Repository

Äldrevårdens personals inställning samt kompetens vad gäller att upprätthålla äldres munhälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Äldrevårdens personals inställning samt kompetens vad gäller att upprätthålla äldres munhälsa
Author Andersson, Ida ; Myllenberg, Sofia
Date 2018
Swedish abstract
Både vårdrelaterad lunginflammation och kardiovaskulära sjukdomar är sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid en dåligt skött munhygien, framförallt hos redan sjukdomsförsvagade äldre. Inom den geriatriska slutenvården är brukarna därför i ett stort behov av en god munhygien samt ibland även av personalens förmåga att hjälpa till med denna. Vårdpersonalen spelar följaktligen en stor roll i arbetet med att förebygga vårdrelaterad lunginflammation och kardiovaskulära sjukdomar. Syftet med enkätundersökningen var att undersöka huruvida munhygienen prioriteras av personal inom äldrevården och vilken kunskap de besitter i ämnet. Vi ville också ta reda på om personalen får kontinuerlig fortbildning för att hålla sig ajour med hur de på bästa sätt ska kunna hjälpa brukarna och förebygga eventuella följdsjukdomar. En enkät skickades ut till två olika kommuner inom Region Skåne, innehållandes frågor som berörde bland annat personalens utbildning och ålder, om de fått någon utbildning inom munhygien samt vilken kunskap om eventuella följdsjukdomar som bristande munhygien hos brukare kan leda till. Enkäten avslutades med en öppen fråga för att låta personalen komma med egna tankar och funderingar kring ämnet. Enkäterna sammanställdes och varje fråga utvärderades enskilt och i vissa fall i relation till andra frågor. Enkäten besvarades av totalt 87 personer, 55st i Burlöv och 32st i Malmö, från olika avdelningar för äldre med kognitiva och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Andra enkätstudier i ämnet studerades och låg till grund för fokusvalet i arbetet. I resultatet ses ett samband mellan personal som nyligen fått utbildning inom munvård och vilken kunskap de besitter gällande vikten av en god munhygien och hur denna sköts. Det är en tydlig skillnad i kunskapsnivåerna mellan de två kommunerna. I den ena kommunen har personalen nyligen genomgått fortbildning inom munhygien medan personalen i den andra kommunen inte fått någon ytterligare utbildning i ämnet. Tydligast blir skillnaderna i frågan om möjliga följdsjukdomar som kan drabba brukaren. För att kunna hjälpa brukaren på bästa sätt samt undvika följdsjukdomar bör samtlig personal få kontinuerlig utbildning i ämnet. Sammanfattningsvis kan slutsats dras om att personalens kunskap och intresse av munvård kan associeras med nyligen utförd behandling. Huruvida personalen prioriterar den dagliga munhygienen hos brukarna kunde ingen slutsats dras. Således krävs ytterligare undersökning i frågan.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Pages 17
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/32884 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics