Användbarhet i avvikelsesystem inom svenska landsting - En studie om generella uppfattningar och utmaningar

DSpace Repository

Användbarhet i avvikelsesystem inom svenska landsting - En studie om generella uppfattningar och utmaningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Användbarhet i avvikelsesystem inom svenska landsting - En studie om generella uppfattningar och utmaningar
Author Hahre, Anna
Date 2016
English abstract
Every year, thousands of patients suffer from injuries due to medical errors, a stressed working environment and miscommunication between health care professionals. In addition, over a thousand patients die each year due to medical injuries. As a comparison, this number is higher than, for example, deaths caused by traffic accidents. Therefore, the work on patient safety is a very important area. In order to identify risks and incidents, reporting and investigation of incidents is an important tool, and for this digital Incident Reporting Systems are used. Knowing that health care is a sector that has previously experienced challenges within digital systems this motivates a need to investigate general perceptions and challenges in Incident Reporting Systems used by Swedish County Councils. In particular, this study aims to investigate the perceptions of the usability in these systems and where potential challenges are seen. With support from the results, it can be concluded that there are significant differences on the general perceptions of the Incident Reporting Systems. In regards to the general perceptions on the usability in the Incident Reporting Systems less variation is seen, and by a clear majority of the County Councils a negative perception is seen. Although, an additional in-depth study is needed to attain reliability in the results. Specific usability challenges have been recognised at the advanced user level who are handling and investigating the reported incidents. Another challenge suggests that the majority of the Incident Reporting Systems are too complex in relation to the needs of the business which may have a negative impact on the usability of the Incident Reporting System. To summarize, this study supports that further research on the usability aspects of Incident Reporting Systems can be of value to health care’s incident reporting processes and learning.
Swedish abstract
Varje år drabbas tusentals patienter av skador inom vården på grund av felbehandlingar, stress och brister i kommunikation mellan vårdpersonal. Utöver detta dör över tusen patienter varje år till följd av vårdskador. Som en jämförelse kan nämnas att det är fler personer än vad som exempelvis dör i trafikolyckor. Arbetet med patientsäkerhet är därför ett mycket viktigt område. För att identifiera risker och tillbud är rapportering och utredning av avvikelser ett viktigt verktyg och för detta används digitala avvikelsesystem. Då det är tidigare känt att hälso- och sjukvården är en sektor som upplevt utmaningar inom digitala system ses behovet att undersöka vad den generella uppfattningen är kring de avvikelsesystem som används av Sveriges landsting. Specifikt syftar denna studie att undersöka uppfattningar kring användbarheten i dessa system och vart eventuella utmaningar ses. Genom resultatet kan det konstateras att det finns stora skillnader kring de generella uppfattningarna om avvikelsesystemen. Gällande de generella uppfattningarna om användbarheten i avvikelsesystemet ses mindre variationer och hos en tydlig majoritet av landstingen ses en negativ uppfattning. Dock krävs en fördjupad studie för säkerhet i resultatet. Specifika användbarhetsutmaningar har uppmärksammats på den nivå i systemet som hanterar och utreder avvikelser. En ytterligare utmaning tyder på att majoriteten av avvikelsesystemen är för komplexa i förhållande till verksamhetens behov vilket kan innebära en negativ påverkan på användbarheten i avvikelsesystemet. Sammanfattningsvis ger därför denna studie stöd för att vidare forskning kring användbarhetsaspekter inom avvikelsesystem kan vara av värde för hälso- och sjukvårdens avvikelsehanteringsprocesser och lärande.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject användbarhet
avvikelsesystem
sjukvård
landsting
IT-system
usability
Incident Reporting System
health care
County Council
Handle http://hdl.handle.net/2043/32889 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics