Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

DSpace Repository

Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus
Author Örnhag, Jessica ; Norberg, Robert
Date 2020
English abstract
Background: When a child gets cancer, the whole family's life is turned upside down. Parents are given new roles to find while caring for their sick child. Parents often go through a crisis and it is important for the legitimate nurse to have the knowledge to support the parents. By gathering parents' experiences, the nurse can more easily respond to the parents and be there as support. Aim: The aim of the study was to investigate parents' experiences when their cancer-sick child are being cared for in a hospital. Method: A literature study of ten qualitative scientific articles. The articles were retrieved from three different databases with a focus on nursing. The articles were analyzed with qualitative content analysis Result: In the result, three categories emerged, information, feelings and relationships. Parents feel that they are in a great shock at diagnosis and that it is important to get clear and written information. During the course of the treatment, parents experience different emotions that must be processed while being isolated in the hospital. Parents feel that their relationship with relatives, friends, partners and health care professionals is changing. Some feel that they are getting closer, while others feel that they are having a worse relationship. Conclusion: The affected family goes through a very tough period and has many emotions to process. The parents' experience of the situation is greatly influenced by the response from the healthcare staff. It is important that the healthcare staff is there to support and listen to the parents. The parents appreciated when they got to be involved in their child's treatment and feel that they are doing something good. Keywords: cancer, child, experience, feelings, parents
Swedish abstract
Bakgrund: När ett barn blir drabbat av cancer vänds hela familjens liv upp och ner. Föräldrarna får nya roller att hitta under tiden de ska vårda sitt sjuka barn. Föräldrar går ofta igenom en kris och det är viktigt för den legitimerade sjuksköterskan att ha kunskap för att stötta föräldrarna. Genom att samla föräldrars upplevelser kan sjuksköterskan lättare bemöta föräldrarna och finnas som stöd. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus. Metod: Litteraturstudie på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades från tre olika databaser med inriktning på omvårdnad. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet kom det fram tre kategorier, Information, känslor samt relationer. Föräldrar upplever att de hamnar i en stor chock vid diagnos och att det är viktigt att få tydlig och skriftlig information. Under tiden behandlingen pågår upplever föräldrar olika känslor som ska bearbetas samtidigt som de är isolerade på sjukhuset. Föräldrar upplever att deras relation till släkt, vänner, partner och sjukvårdspersonal ändras. En del anser att de kommer varandra närmre medan andra menar på att de får en sämre relation. Konklusion: Den drabbade familjen går igenom en mycket tuff period och har många känslor att bearbeta. Föräldrarnas upplevelse av situationen påverkas mycket av bemötandet från sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen finns som stöd och lyssnar på föräldrarna. Föräldrarna uppskattade när de fick vara delaktiga i sitt barn behandling och känna att de gör något bra. Nyckelord: Barn, cancer, föräldrar, känslor, upplevelser
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
cancer
föräldrar
känslor
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/32894 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics