Vad är den kliniska farmaceutens roll inom vården?

DSpace Repository

Vad är den kliniska farmaceutens roll inom vården?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad är den kliniska farmaceutens roll inom vården?
Author Catubig Melander, Axel
Date 2020
English abstract
Background: Clinical pharmacy have developed tremendously over the past decade, and the number of clinical pharmacists has more than doubled. Although clinical pharmacy is developing more and more, educational opportunities are currently a limited. Aim: This report aims to investigate the role of the clinical pharmacist in healthcare, its working procedures and the view of the profession. Method: A survey was conducted including all active clinical pharmacists in Sweden working in direct contact with the patients. Result: The response rate for the survey was 58%. The study surveyed the clinical pharmacist’s working procedures, gave some general knowledge of the pharmacist’s considerations for the profession and viewed the opinions of the pharmacist in the regard of expanding and developing clinical pharmacy in the country. Discussion: A thoroughly done preliminary work with pilot tests and qualitative studies was not carried out in connection with the development of the survey, which has resulted in deficiencies in the validity. Conclusion: There were differences regarding the working methods of the different regions because of the difficulty of defining the content of the profession, and the diversity of the working procedures between the regions. A majority of the participants had a positive attitude to their experiences within the multidisciplinary team, however, they were also of the opinion that clinical pharmacy in Sweden should be furthered developed.
Swedish abstract
Bakgrund: Den kliniska farmacin i Sverige har utvecklats markant det senaste årtiondet, var de kliniska farmaceuternas antal mer än fördubblats. Samtidigt som den kliniska farmacin utvecklas mer och mer så finns det i nuläget begränsade utbildningsmöjligheter. Mål: Denna rapport har som syfte att undersöka den kliniska farmaceutens roll inom vården, dennes arbetssätt och synen på yrkesrollen. Metod: En enkätundersökning utfördes riktad till alla verksamma kliniska farmaceuter i Sverige som arbetar patientnära. Resultat: Svarsfrekvens för undersökningen uppgick till 58%. Undersökningen kartlade den kliniska farmaceutens arbetssätt och gav en översiktlig bild av vad farmaceuten ansåg om sin yrkesroll samt visade hur farmaceuterna ansågs kunna föra den kliniska farmacin framåt i landet. Diskussion: Ett grundligt förarbete med pilottester och kvalitativa studier utfördes inte i samband med utformandet av enkäten, vilket resulterat i brister i studiens validitet. Slutsats: Det fanns skillnader gällande de olika regionernas arbetssätt med anledning av att yrkesrollen var svårdefinierad, samt att arbetssätten för farmaceuterna var olikartade. Majoriteten av deltagarna hade en positiv inställning till sina upplevelser inom det multidisciplinära teamet, däremot var de även av åsikten att klinisk farmaci inom Sverige bör vidareutvecklas.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Klinisk farmaci, enkät, hälsa och sjukvård, roll, kliniska farmaceuter, arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/32903 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics