Förskolegården som en scen – vilka roller intar pedagogerna? En studie om pedagogers professionella interaktion på förskolegården

DSpace Repository

Förskolegården som en scen – vilka roller intar pedagogerna? En studie om pedagogers professionella interaktion på förskolegården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolegården som en scen – vilka roller intar pedagogerna? En studie om pedagogers professionella interaktion på förskolegården
Author Johansson, Anna ; Lindberg, Stella
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka komplexiteten i hur pedagogrollen uttrycks ute på förskolegården. Vi har utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv sett förskolegården som en scen och pedagogerna som aktörer vilka spelar olika roller i sin yrkesutövning. Pedagogernas medvetenhet kring vilka roller de intar är av betydelse för barnens utevistelse på förskolegården. Vi utgår i vår studie från att det är en växelverkan mellan händelser och pedagogernas synsätt som avgör vilka roller som pedagogerna intar. Vi har genom observationer tittat på vilka interaktioner pedagogerna är delaktiga i. Resultatet visar att de fem pedagogerna på de fem olika förskolegårdarna var delaktiga i många interaktioner varav övervägande andel var tillsammans med barn. För att beskriva karaktären av interaktionerna mellan pedagoger och barn har vi tolkat dem utifrån Baes analytiska interaktionsverktyg. Vi använde oss av Goffmans ramanalytiska perspektiv för att definiera och kategorisera interaktionerna inom olika ramar, vilka namngavs av oss. Dessa ramar använde vi sedan för att koppla de olika interaktionerna till pedagogens roller vilka även dessa namngavs av oss. Vår definition av pedagogens roller var: omsorgsgivare, organisatör, informatör, observatör, gränssättare, säkerhetsvakt, lekkamrat, undervisare och privat person. Det vi såg i resultatet var att övervägande andel av interaktionerna kunde kategoriseras inom omsorgsramen och några få inom undervisningsramen. Enligt Goffmans ramanalytiska perspektiv kan alla situationer tolkas inom olika ramar, därmed kan pedagogerna inta olika roller i samma situation.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject aktör
förskola
förskolegården
interaktion
interaktionsmönster
pedagog
pedagogroll
ramanalys
ute
Handle http://hdl.handle.net/2043/32913 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics