“Barn är värda att lyssna på” - En studie om hur förskollärare ser på språkets betydelse för barns inflytande

DSpace Repository

“Barn är värda att lyssna på” - En studie om hur förskollärare ser på språkets betydelse för barns inflytande

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Barn är värda att lyssna på” - En studie om hur förskollärare ser på språkets betydelse för barns inflytande
Author Svensson, Malin ; Norrby, Janet
Date 2020
Swedish abstract
Barns rätt till inflytande ligger till grund för en stor del av arbetet i förskolan. Pedagoger i förskolan arbetar utifrån styrdokument där barns rätt till inflytande beskrivs i både läroplanen (Lpfö, 18) och Barnkonventionen (2009). Då förskolan är en plats för barn i åldrarna ett till fem år innebär det att verksamheten befolkas av barn som ännu inte har ett utvecklat språk. Att då samtala med barnen om deras inflytande och rättigheter kan bli en utmaning för pedagoger i förskolan. Studiens syfte är därför att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker sig kring språkets betydelse för barns möjlighet till inflytande. Studien är småskalig och utgår därav från en kvalitativ metod som innefattar semistrukturerade intervjuer med åtta legitimerade förskollärare. Arbetet med barns inflytande i förskolan innebär att verksamheten bland annat ska utbilda barn till demokratiska medborgare i en institution som regleras av normer och strukturer. Därav utgår studiens teoretiska perspektiv från Michel Foucaults teori om makt som beskriver hur den disciplinära makten är verksam i institutioner såsom förskolan och där barn formas in i de subjekt som konstrueras i förskolans diskurser. Resultatet visar på att barns möjlighet till social utveckling är en viktig förutsättning för deras liv på förskolan. Detta eftersom barn som kan kommunicera, oavsett hur, lättare kan uttrycka sina viljor, behov och intressen och göra sig förstådda för pedagoger. I studien framkom det både möjligheter och begränsningar för barn inflytande. Resultatet visade att inflytandet riskerar att begränsas av de regler och rutiner som råder i förskolan som både barn och pedagogerna måste förhålla sig till. Samtidigt visade resultatet att pedagoger genom ett lyhört och tillåtande förhållningssätt skapar goda förutsättningar för att barnen ska få möjlighet till ett gott inflytande. Därav blir pedagogers uppdrag med att möjliggöra barns inflytande ett mycket viktigt arbete som inte ska underskattas utan bör uppmärksammas och värdesättas mer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Disciplinering, Förskola, Inflytande, Makt, Normalisering, Språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/32918 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics