Nätverk kring elever inom autismspektrumet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nätverk kring elever inom autismspektrumet
Author Andersson, Jonas ; Fornestedt, Stefan
Date 2007
English abstract
Studien har som grund det sociokulturella perspektivet. Individer inom autismspekt-rumet finns i samhället och således även i skolan. Vi har träffat på dessa elever både i den vanliga grundskolan och i särskolan. Syftet med studien är att beskriva två olika nätverk kring sådana elever, en i grundskolan och en i särskolan och det samarbete som sker mellan de berörda parterna och skolans roll i detta. Huvudfrågor och problem-formulering är: Vilka är de olika delarna som ingår i ett nätverk för en elev inom autismspektrumet? Vilka är de viktigaste insatserna för eleven? Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på metoderna intervju och observation. Urvalet är en elev i särskolan och en elev i den vanliga grundskolan. Undersökningen genomfördes genom att vi i varje nätverk observerade eleven, intervjuer gjordes med en förälder, en lärare samt ytterligare en representant för en institution. Resultaten är att det i de två under-sökta nätverken inte finns något forum som de möts i. Det förekommer endast ett sporadiskt samarbete och då framförallt när problem uppstår. Skolan har en betydelse-full roll i nätverkets arbete för träning av elevens sociala färdigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Autismspektrum
Nätverk
grundskola
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3328 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics