Vad sker i klassrummet i en särskola

DSpace Repository

Vad sker i klassrummet i en särskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad sker i klassrummet i en särskola
Author karlsson, sofia ; kulezic, maria
Date 2007-01-29
Swedish abstract
Vårt intresse i detta examensarbete har varit att studera barn med behov av särskilt stöd samt hur undervisningen sker i en särskola. Syftet är att upptäcka och belysa vilka redskap som pedagogen använder sig av i undervisningen. Redskapen kommer vi att identifiera samt namnge desamma i kategorier som gäller för den specifika klassen. En kvalitativ metod används i examensarbetet och observation i kombination med ostrukturerade intervjuer ligger till grund för vårt resultat. De ostrukturerade intervjuerna leder till en utvidgning av de insamlade materialen, i jämförelse med om enbart observation hade genomförts. I analysen kommer vi att presentera material från observationen och de ostrukturerade intervjuerna och utifrån dessa gruppera pedagogens agerande i olika kategorier som vi sedan kommer att namnge. Fältstudien resulterade i fyra kategorier och de kategorierna som vi kunde särskilja är upprepning, struktur, tydlighet och koncentration. I anslutning till varje kategori har vi jämfört och kopplat till litteraturen. Begreppet ”en skola för alla” har som avsikt att ge varje elev möjlighet till en likvärdig skolgång. I nuläget har skolan svårt att tillgodogöra alla elever och deras olika förutsättningar på allra bästa sätt, vilket delvis beror på skolan organisation. Särskolan är en skolform som ger en unik möjlighet, att se till varje individ och dennes utvecklingsmöjligheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever med behov av särskilt stöd
särskola
elever med funktionshinder
en skola för alla
koncentrationssvårigheter
pedagogiska redskap i särskolan
teckenkommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3421 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics