Med respekt och värdighet

DSpace Repository

Med respekt och värdighet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Med respekt och värdighet
Author Gerszbejn, Paul ; Lang, Jonas
Date 2007-06-25
English abstract
It is written in the description of competence for the Swedish nurses that the nurse should protect and respect the patients autonomy, integrity and dignity. Does today’s nurses really know what it means and do they know how to achieve this? What does todays nurses think autonomy involves? The purpose with this study was to illuminate nurse’s perception of the concept autonomy with how the patient’s integrity and dignity manifests in the healthcare. The data collection took place in form of qualitative interviews with seven registered nurses on the selected wards. The result showed that autonomy, integrity and dignity should be teached, educated, and repeated during the nurse’s career because then the nurse can preserve her competence about these concepts.
Swedish abstract
Det står i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor bland annat att sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Men vet egentligen dagens sjuksköterskor vad detta innebär och vet de hur detta uppnås? Vad anser dagens sjuksköterskor att autonomi innebär? Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskans uppfattning om begreppet autonomi med koppling till hur patientens integritet och värdighet i vården beaktas. Datainsamlingen skedde i form av kvalitativa intervjuer med sju legitimerade sjuksköterskor på de utvalda avdelningarna. Resultatet visade att autonomi, integritet och värdighet bör undervisas, utbildas och upprepas under sjuksköterskans karriär för då kan sjuksköterskan bibehålla sin kompetens om dessa begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autonomi
integritet
intervjuer
patient
sjuksköterska
värdighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4235 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics