Krock eller möte? Om pedagogers inställning till bildskapande i förskola och grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Krock eller möte? Om pedagogers inställning till bildskapande i förskola och grundskolans tidigare år

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Krock eller möte? Om pedagogers inställning till bildskapande i förskola och grundskolans tidigare år
Author Alnås, Ing-Marie ; Vernblom, Christina
Date 2007
Swedish abstract
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur sex pedagoger i förskola och skola ser på och arbetar med bildskapande i verksamheterna. Vi ville också undersöka vilka likheter och skillnader vi kunde finna hos de två kategorierna av pedagoger. Vår undersökning har vi gjort med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med de sex pedagogerna. Uppsatsen är även utförd med fortlöpande litteraturstudier kopplat till vårt ämne. I vår litteraturgenomgång ger vi först en historisk tillbakablick på bildskapandet i den svenska förskolan och skolan. Därefter visar vi på hur bildskapande tas upp i de båda läroplanerna. Litteraturavsnittet avslutas med en kort presentation av de teorier vi behandlar i analysen. Resultatet visar att alla sex pedagogerna använder sig av bildskapande i sin verksamhet, men att syftet med det varierar kraftigt, främst mellan de olika verksamheterna, men även inbördes. Vi har dragit slutsatsen att förskolans bildskapande är friare och mer kommunikativt än det bildskapande som förekommer i skolan. Vi har också kommit fram till att en pedagogisk diskussion är nödvändig för att klargöra läroplanernas intentioner och få in dessa i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bildskapande
pedagoger
förskola
skola
guidning
styrning
estetiska uttrycksformer
estetik
lärande
stöd
fostran
subjektiva upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/4237 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics