närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv

DSpace Repository

närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author hedvall, anna
dc.contributor.author karlsson, eivor
dc.date.accessioned 2007-10-04T09:27:08Z
dc.date.available 2007-10-04T09:27:08Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4450
dc.description Syftet med denna studie är att belysa hur närstående till personer som vårdas palliativt upplever stödet de får från sjukvårdspersonal. Frågeställningarna i studien bygger på två centrala frågor. Vilket stöd upplever närstående att de får och hur upplevde närstående detta stöd? Den metod som har använts i detta arbete är litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar användes som gav svar på frågeställningarna. Resultatet visar att information av olika slag under denna tid var det övervägande behovet av stöd hos närstående. Andra fynd som upptäcktes var känslomässigt stöd, avlastning och undervisning "hjälp till självhjälp". Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen belyses främst betydelsen av information som ges till närstående, hur den ges och när den ges. Som slutsats kan sägas att det är av stor betydelse att lyfta fram vikten av information till närstående under denna svåra tid i deras liv. Det måste satsas på undervisning till vårdpersonal på alla vårdinrättningar och utvecklas en standard eller ett vårdprogram för informationsgivning till närstående. en
dc.description.abstract The aim of this litterature study is to illuminate how significant others experience the support they get from staff. This study emphasized two central questions. What kind of support does significant others experience they get and their experiences of this support? The method used was a litterature review. Ten articles dealing with the questions were used. The result finds out that information of different kind are the outweigh need of support for significant others. Other findings were emotional support, need of assistance end education related to caring "empowerment". The discussion is divided in one part related to the method and one related to the result.In the discussion of the results illuminates the significance of information as it is given to significant others, and also how and when it is given. As a conclusion it is of great importance to show the meaning of information to significant others during this difficult time in there life. We find it necessary to develop a standard or a programme in caring focused on information to significant others. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject information en
dc.subject känslomässigt stöd en
dc.subject närstående en
dc.subject palliativ vård en
dc.subject stöd en
dc.subject vård i livets slut en
dc.subject emotional support en
dc.subject end of life care en
dc.subject kindred en
dc.subject palliative care en
dc.subject support en
dc.title närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics