Översvämning som skadekälla på byggnader

DSpace Repository

Översvämning som skadekälla på byggnader

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Översvämning som skadekälla på byggnader
Author Santos, Natalia ; Tahir, Sora ; Al-Abadi, Wegdan
Date 2007
English abstract
This report discusses the effect inundation has on buildings. First we started to investigate the definition of moisture and its effect on buildings through books and the internet. Then we discussed (since we had trouble finding good information about this subject) the effect of much larger amount of water on buildings. One clear conclusion is that it’s very likely that inundation in buildings leads to moisture problems. After looking at different constructions (from Isover among other things) and discussing experiences we could find a practical and cheap solution to prevent water from forcing into buildings. The method says to build a base element made of waterproof concrete around the foundation of the building. We have drawn a couple of examples that shows what it could look like using AutoCAD (construction details). The method works the same on all wall constructions and is easy to adjust to some foundations (basement and bottom slab). The fact that it’s a cheap method we could tell by comparing the costs for the method with the costs for repairs. The costs are average prices applied to the entire Sweden and have been put together by Repab. Whether it’s better to build according to our preventative method or repair depends of course on the inundation frequency and water amount, the amount of time the water have been in contact with the materials, the type of materials that the building is made of, amongst other things. However we can state that, for an area that is hit by an inundation at only one time, it’s much more profitable to build according to preventative methods. Our main focus lies on Trelleborg, which like other communities have been hit by storms the last couple of years, were inundation has been a consequence. This study has treated 15 chosen buildings in the city of Trelleborg, which have been categorized according to construction type and inundation risk. The reason for choosing these specific buildings depended on the fact that their emplacement is close to Östersjön which makes them especially sensitive for the high risk of inundation and therefore are interesting. With GIS we have managed to show a couple of maps on these buildings. The information about these buildings we got from the municipal engineering office of Trelleborg.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om bebyggelse som drabbas av översvämningar. Vad fukt innebär och hur det påverkar konstruktion och material undersökte vi först genom litteraturstudier och diskuterade sedan (eftersom det var svårt att hitta konkret information kring ämnet) större vattenmängders effekt på byggnader. En självklar slutsats är att en översvämning i en byggnad troligtvis leder till fuktskador. Efter att ha tittat på olika konstruktioner (bl.a. från Isover) och diskuterat erfarenheter kunde vi ta fram ett praktiskt och dessutom billigt förslag på en förebyggande metod som hindrar vatten från att tränga sig in i byggnaden. Metoden går ut på att bygga till en sockelliknande element av vattentät betong kring en byggnads grund och vägg. Vi har ritat några exempel på hur detta kan se ut i AutoCAD (konstruktionsdetaljer), metoden är densamma för alla väggkonstruktioner och kan enkelt anpassas till vissa grunder (källare och platta på mark). Att det är billigt fick vi fram genom att jämföra kostnaderna för vår framtagna förebyggande metod och jämföra denna med kostnader för reparationer. Priserna är genomsnittspriser som gäller för hela Sverige och har sammanställts av Repab (företag). Huruvida det är lönt att genomföra vår förebyggande metod eller bara reparera hänger självklart på översvämningens frekvens och storlek, hur länge vattnet har stått i byggnaden, vad det är för material m.m. Hur som helst kan vi konstatera att det, för ett område som drabbas av översvämningar mer än en gång, är mycket mer lönsamt att förebygga. Vår fokus ligger på Trelleborgs kommun, som liksom med andra kommuner drabbats av de senaste årens oväder med översvämning som följd. Studien behandlar 15 utvalda byggnader i staden som har klassats enligt deras konstruktionstyp och översvämningsrisk. Valet av just dessa byggnader beror på att deras placering närmast Östersjön gör de extra känsliga (bl a hög översvämningsrisk från havet) och därmed intressanta. Med hjälp av GIS har vi tagit fram några kartor på dessa byggnader och visat deras klassning. Information om byggnaderna fick vi från stadsbyggnadskontoret i Trelleborg.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Översvämningar
Byggnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/4467 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics