Pedagogers tankar kring förskolans miljö/Teachers thoughts on pre-school environment

DSpace Repository

Pedagogers tankar kring förskolans miljö/Teachers thoughts on pre-school environment

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tankar kring förskolans miljö/Teachers thoughts on pre-school environment
Author Vamborg, Christina ; Wendel, Eva
Date 2008
Swedish abstract
Uppsatsens titel är Pedagogers tankar kring förskolans miljö, författare Christina Vamborg och Eva Wendel. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan, tänker kring förskolans miljö. Vi avser att synliggöra pedagogers tankar genom frågeställningarna; Hur tänker pedagoger kring den fysiska miljön i förskolan? och Hur tänker pedagoger kring den psykiska miljön i förskolan? Teoretiska utgångspunkter är förskolans historia, Fröbel och Vygotskij, samt aktuell forskning om förskolemiljö. I uppsatsen används både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Enkäter förmedlades till 50 verksamma pedagoger, och besvarades av 28 informanter. Resultatet bearbetades i en fenomenografisk fyrstegsanalys, som stämmer väl överens med uppsatsens syfte - att undersöka pedagogers uppfattning om förskolans miljö. Resultatet visar att pedagoger upplever ett stort behov av tid för planering och reflektion. En öppen kommunikation som förutsättning i skapandet av förskolans miljö var en central tanke. Behov av ändamålsenliga och estetisk tilltalande lokaler för förskoleverksamhet, med ett kontinuerligt underhåll och åtgärder för att komma tillrätta med höga ljudnivåer. Nyckelord: Förskola, Pedagoger, Barn, Fysisk miljö, Psykisk miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Pedagoger
Barn
Fysisk miljö
Psykisk miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/5524 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics