Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A

DSpace Repository

Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är "Vygotskij" nyckeln till vetenskapligt tänkande? - En undersökning av kunskapssyn och undervisningsformer i Samhälle A
Author Petersson, Lars
Date 2008
Swedish abstract
Enligt läroplanen ska undervisningen sträva mot att ge eleverna på gymnasial nivå en inblick i vetenskapligt arbete och tänkande. Hur ska då undervisningen struktureras för att eleverna ska nå denna kunskapskvalite´?. Uppsatsensteoretiska del belyser vad som karaktäriserar vetenskapligt tänkamde, ger en inblick i Vygotskijs pedagogiska teori samt diskuterar hur denna korresponderar med läroplanens intentioner. På den teoretiska delen följer en undersökning där kunskapssyn, undervisnings- och inlärningsstrategier samt förståelsen och användningen av begreppen ideologi, klass och makt hos lärare i samhällskunskap samt elever på A-kursen i samma ämne avhandlas. Den teoretiska och praktiska delen knyts samman av en diskussion kring hur delar av Vygotskijs teorier kan användas i den praktiska undervisningen. Undersökningen visar att det finns en klar skillnad i kunskapssyn mellan lärare och elever. Lärarna uttrycker kunskap som en förmåga att resonera utifrån teoretiska utgångspunkter medan eleverna uttrycker kunskap som en viss mängd fakta och definitioner att lära in och plocka fram vid prov. Läroboksanalysen visade också att texten i det undersökta avsnittet bekräftade elevernas kunskapssyn och stimulerade dem till analys och problematiseringar av ämnet. Den skilda synen på kunskap medför att eleverna i första hand ser lärare och lektioner som medel att strukturera stoffet. Men på skolan förekommer också lärsituationer där elevens vardagsföreställningar utmanas av ansatser till vetenskapligt tänkande. Dock ryms dessa lärsituationer inte inom den planerade pedagogiska aktiviteten utan uppstår främst i spontana möten mellan lärare och elever eller elever sinsemellan. Sökord: Vygotskij (Vygotsky), vetenskapligt tänkande, kunskapssyn och samhällskunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogik
samhällsvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/5559 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics